Mateřská škola Přeštice Dukelská

Školní řád

 

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

 

  ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih

Školní řád

Č. j.:

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak: 1.3.

Skartační znak: A10

Zpracovala:     Jitka Erbenová

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2017

Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017

Obsah

 1. PODROBNOSTI O VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI ZÁSTUPCI ……………… 3-5

 2. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY………… 6

 3. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ …………………………………………………………………………………………………. 7

 4. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ……………………………………………………………………………………………………………. 8

 5. PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU MŠ ……………………………………………………………………………………. 8

 6. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A PRO PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ÚČAST NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU ………………………………………………………………………………………………… 9 - 12

 7. VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY ……………………………………………………………………………………………….. 12

 8. POTŘEBY DĚTÍ DO MŠ …………………………………………………………………………………………………………………… 13

 9. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS DO MŠ ………………………………………………………………………………………………… 13-14

 10. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM CIZINCŮ ……………………………………………………… 15 - 18

 11. DOCHÁZKA A ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ, POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 12. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 13. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ NADANÝCH

 14. PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 15. UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 16. PLATBY V MŠ, POKYNY PRO PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ………………………………………………… 18 - 19

 17. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ ……………… 20 - 24

 18. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

 19. ZDRAVÍ DĚTÍ

 20. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY (PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ)

 21. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ , ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

 22. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ

 23. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY, ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ školský zákon“) a

a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.

Školní řád upravuje :

 • dle §30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

a) podrobnosti o výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců (dále jen ZZ) ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

 • dle § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)

Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

1.PODROBNOSTI O VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI ZÁSTUPCI

1.1.Práva a povinnosti dětí

1.1.1.Práva dětí

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném MŠ podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti,

 • na respektování jeho individuality, která si tvoří svůj život, rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb,

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky,

 • na rozvíjení svých zájmů a nadání, na vytvoření podmínek pro rozvoj nadaných dětí,

 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ, na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy,

 • na odpočinek, volný čas a hru,

 • na poskytnutí pomoci v nesnázích a problémech,

 • na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,

 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, účastnit se všech akcí pořádaných školou, pokud to dovolí jeho zdravotní stav

 • na akceptování jeho vývojových specifik,

 • aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcově vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání,

 • při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup),

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na poskytnutí speciální pedagogické péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • při vzdělávání mají dále děti všechna práva, která jim zaručuje Úmluva o právech dítěte, Listina základních lidských práv a svobod a práva stanovená školským zákonem.

1.1.2.Povinnosti dětí

Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ,

 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,

 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami,

 • dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří,

 • respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená.

 • respektovat učitelku a ostatní zaměstnance,

 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si,

 • dodržovat osobní hygienu,

 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,

 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,

 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

1.2.Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, o pokrocích a prospívání svých dětí,

 • na osobní jednání s třídními učitelkami pro individuální informace o dítěti, toto jednání je možné po ukončení výchovně – vzdělávací práce u dětí a po předchozí dohodě s učitelkou. Využít k projednávání záležitostí tzv. konzultační hodiny, které jsou dány na každé třídě. V nezbytných případech ihned vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí a zachování intimity a soukromí ZZ a dítěte. Konzultace s ředitelkou školy každé úterý vždy od 7,30 – 11,30 a odpoledne od 13,00 – 16,00 hodin po domluvě.

 • na informace o bezpečnosti a zdraví dítěte v MŠ,

 • podílet se na činnosti školy,

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkající se vzdělávání dětí,

 • účastnit se adaptačního programu v MŠ,

 • na ochranu osobních údajů a diskrétnost týkající se osobního a rodinného života,

 • na informace týkající se akcí a událostí v MŠ (nástěnky na třídách, webové stránky MŠ, vývěsní skříňky na vratech do MŠ),

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí při vzdělávání jejich dětí,

 • přispívat svými náměty, nápady k obohacení vzdělávacího programu dětí,

 • zapojit se do Klubu rodičů – předkládat a obhajovat zájmy rodičů,

 • vyjadřovat se k práci školy, jídelníčku a přispívat svými nápady a názory.

1.3.Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

 • zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do MŠ, vhodně a čistě upravené,

 • zajistit, aby se dítě s povinnou školní docházkou denně účastnilo vzdělávání

 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovných problémů dítěte, otázek ohledně stravování dětí či porušení ŠŘ,

 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně účastnit projednávání závažných otázek ohledně chování a jednání ZZ v porušení ŠŘ

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných událostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • dokládat dokumenty ohledně rozvodu rodičů – vyjádření soudu - úprava styku s dítětem

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

 • oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve Školském zákoně pro vedení školní matriky ( viz.změny v údajích dítěte),

 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nosí do MŠ nebezpečné a drahé předměty

(MŠ nenese žádnou zodpovědnost), nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ

 • v případě poškození majetku MŠ dítětem či ZZ, případně osoby pověřené mají ZZ povinnost projednat s ředitelkou MŠ opravu či náhradu škody,

 • nahlásit změnu ve způsobu stravování

 • uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte

 • uhradit platby na kulturní akce ve stanoveném termínu schválené ZZ na třídních schůzkách

 • uhradit platby týkající se kroužků a plaveckého výcviku

 • nenarušovat provoz MŠ, ZZ přivádějí děti tak, aby je předali ráno do 8,00 hodin na třídu. Osobně je předávají na třídu učitelce, děti nesmí přicházet do MŠ bez doprovodu ZZ či pověřených osob. Pozdní příchody narušují provoz MŠ a práci učitelek. Děti s povinnou školní docházkou musí být na 8,00 hodinu již ve třídě,

 • sledovat nástěnky – termíny, časy chystaných akcí, atd.,

 • upozornit učitelku na jakékoliv změny v rodině ovlivňující psychický a fyzický stav dítěte

 • seznámit se a dodržovat ustanovení školního řádu MŠ a provozního řádu příslušného pracoviště školy, kam dítě dochází, respektovat ostatní dokumenty týkající se výchovně – vzdělávací práce

 • informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče a rozvoj dítěte v součinnosti s rodinou

 • dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ a motivovat k dodržování pravidel i své dítě.

 • účastnit se třídních schůzek

2.PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 • ZZ se mohou informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte průběžně během roku v době určené pro příchod dítěte do MŠ a jejich předávání u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě,

 • ZZ si mohou domluvit s ředitelkou nebo s pedagog. pracovníkem vykonávající činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ZZ ke vzdělávání či jiné závažné problémy; připomínky ředitelky nebo pedagogického pracovníka, tzv. konzultační hodiny,

 • příležitost k neformálním rozhovorům o dětech poskytují i společné akce MŠ pro děti a ZZ,

 • vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat,

 • spolupráce funguje na základě partnerství,

 • Klub rodičů.

3.PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ

Údaje o zařízení: MŠ Přeštice

Dukelská 959

334 01 Přeštice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 491181939

IZO ředitelství: 600070239

Telefon: 377 982 295- pevná linka platná cca do 6. 2. 2019,

nová linka 379 304 200, mobil – 702 291 087

Telefon ředitelka MŠ: 377 981 949 – pevná linka cca do 6. 2. 2019, nová linka 379 304 201,

mobil – 702 291 086

e – mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.stránky : www.msprestice.cz

Zřizovatel: Město Přeštice

Masarykovo nám. 107

334 01 Přeštice

IČO zřizovatele: 00257125

DIČ zřizovatele: CZ00257125

Předškolní zařízení sdružuje:

 1. MŠ s celodenním provozem

Kapacita: 188 dětí IZO MŠ: 107544466

 1. Školní jídelnu

Kapacita jídel: 300 jídel IZO: 102688696

Doplňková činnost:

 • hostinská činnost do výše kapacity školní jídelny

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4.PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,30 hodin.

Od 6,00 do 6,30 a od 15,45 do 16,30 hodin je provoz MŠ omezen na pavilonu: Dolní sluníčko

Od 6,30 do 15,45 hod. je výchovně-vzdělávací činnost zajištěna na pavilonech:

 • Sedmikráska

 • Dolní sluníčko

 • Horní sluníčko - výchovně vzdělávací činnost od 6,30 – 15,00 hodin, pak jsou děti převedeny na Dolní sluníčko.

 • Dolní beruška

 • Horní beruška

 • Dolní zvoneček - provoz ve školním roce 2017/2018 od 7,00 – 12,00 hodin, v případě nárůstu počtu dětí bude provoz upraven

 • Horní zvoneček

 1. děti přicházejí do MŠ nejdéle do 8,00 hodin, pozdní příchody narušují provoz MŠ a práci učitelek,

 2. děti s povinnou školní docházkou před 8,00 hodinou,

 3. pavilony a horní brána se z bezpečnostních důvodů uzamykají od 8,10 do 12,00 hod a od 12,45 do 14,30 hod,

 4. po obědě si rodiče vyzvedávají dítě v době od 12,00 do 12,30 hod, lze domluvit jiný odchod s pedagogickým pracovníkem,

 5. odpoledne od 14,30 do 16,30 hod., lze domluvit jiný odchod s pedagogickým pracovníkem,

 6. doba 16,30 hodin je doba pro uzavření budovy MŠ, povinností rodiče je vyzvedávat dítě do konce provozní doby MŠ – do 16,30 hodin,

 7. z důvodu provozních podmínek (v době státních svátků, školních prázdnin stanovených pro školní rok MŠMT) či organizačních důvodů lze děti spojovat – rodiče jsou informováni o změně – cedulkou na dveřích či na nástěnkách a webových stránkách školy. Ke spojování tříd v těchto dnech dochází z důvodů ekonomického provozu MŠ,

 8. v případě nepřítomnosti učitelky z důvodu nemoci, školení, seminářů…jsou třídy spojovány, rodiče jsou informováni.

5.PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení stanoví ředitel MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí MŠ v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejňuje ředitel MŠ nejméně 2 měsíce předem na webových stránkách MŠ, vývěsných skříňkách u vrat a v šatnách na každém pavilonu. Zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (Zákon 455/1991 Sb. „ O živnostenském podnikání) v době omezení nebo přerušení provozu.

Po dohodě s ředitelkou MŠ Gagarinova, Přeštice mohou v nutných případech v době uzavření MŠ písemnou formou rodiče požádat o umístění svého dítěte v této školce prostřednictvím ředitelky MŠ Dukelská.

Provoz MŠ je zpravidla přerušen v době vánočních prázdnin po dohodě se zřizovatelem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je v odstavci č. 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

6.UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A PRO PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • ranní scházení dětí je potřeba ukončit do 8,00 hod., pozdní příchody narušují provoz MŠ a výchovně-vzdělávací proces, a nedávájí dětem dostatečný prostor ke hře a přípravě na výchovně-vzdělávací proces,

 • děti s povinnou školní docházkou musí ukončit scházení před 8,00 hod.,

 • výjimečně lze domluvit s pedagogickým pracovníkem příchod v jiné době (nahlášení ke stravování),

 • vyzvedávání dětí –

 • po obědě 12,00 – 12,30 hodin

 • odpoledne 14,30 – 16,30 hodin

Po dohodě s učitelkou je možné si dítě vyzvednout mimořádně i v jiném čase podle potřeby rodičů a možností třídy. V případě, že si bude chtít zákonný zástupce vyzvednout dítě po obědě, zapisujte informaci do sešitu v šatně či osobně nahlásí učitelce. Informaci podává ZZ či pověřená osoba nikoliv dítě. Při vyzvedávání, pomůžete Vašemu dítěti, pokud v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, tím, že jej nevybízíte, nenaléháte k rychlému odchodu, ale vyčkáte trpělivě v šatně. Při vyzvedávání potřebují děti také čas na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

 • omlouvání dětí – viz. bod č. 14

 • ZZ v době určené pro příchod dítěte do MŠ předávají dítě po jeho převlečení učitelce MŠ

 • dítě nelze pouze doprovodit ke vchodu nebo do šatny s tím, že dojde samo. Povinností ZZ či pověřených osob je předat dítě osobně učitelce (bezpečnost dětí). V opačném případě by nenesla MŠ odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ samo bez doprovodu ZZ nebo jimi pověřených osob. Tato skutečnost bude nahlášena zřizovateli a odboru péče o dítě. Jedná se o porušení ŠŘ. Provozní zaměstnanci a asistenti pedagoga nejsou odpovědni za převzetí dítěte.

 • učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od ZZ nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě, popřípadě na školní zahradě MŠ ZZ nebo pověřeným zástupcům předají. ZZ po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.

 • ZZ dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané ZZ dítěte předávají ZZ učitelkám (na formuláři MŠ ke stažení na webových stránkách MŠ). ZZ může pověřit k vyzvedávání dítěte libovolný počet osob. Pedagog může požádat o prokázání totožnosti předložením OP. Předat dítě po ústní domluvě nebo telefonické žádosti není možné. V případě vyzvedávání osobou, která zapsána na formuláři není, je nutné mít od ZZ čestné prohlášení o vyzvednutí dítěte. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno ZZ a je nepřenosné.

 • Dítě může být předáno i osobě mladší 18 let, ale jen na základě písemného pověření podepsaného ZZ (formulář MŠ). Učitelka má právo posoudit, zda je požadavek ZZ adekvátní – zda-li je nezletilá osoba schopna zajistit bezpečné vyzvednutí dítěte z MŠ. Učitelka má právo po svém zvážení dítě nezletilému nevydat a žádat dostavení k vyzvednutí dítěte ZZ nebo jimi pověřenou dospělou osobu. O tomto postupu informuje neprodleně ředitelku školy.

 • Dítě nebude vydáno ZZ ani osobám pověřeným k vyzvedávání pro podezření z použití omamných návykových látek (drogy, alkohol, …). V případě konfliktu bude povolána Policie města Přeštice (§43, zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky) a informován zřizovatel a Odbor péče o dítě (§15, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí).

 • U rozvedených rodičů žádáme o předložení rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče s nabytím právní moci a číslem rozsudku (kopie bude uložena v matrice dítěte) a umožnění styku druhého ZZ s dítětem. Přílohač. 1 „ Stanovisko ČŠI k vyzvedávání dětí rozvedených rodičů““

 • V případě, kdy není určena doba styku druhého rodiče s dítětem (domluva rodičů) předloží osoba, která má dítě v péči písemné pověření o vyzvednutí druhým rodičem. V případě, kdy MŠ není obeznámena s dokumenty dosvědčující úpravu vztahů, je MŠ povinna předat dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců podle dohody o docházce dítěte do MŠ.

 • Rozhodnutí soudu je pro MŠ závazným dokumentem, který je povinna respektovat

 • V případě, že je ZZ dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání (adaptační program, návštěva lékaře,…).

 • Po vyzvednutí dítěte ZZ s dítětem již v MŠ ani na pozemku školní zahrady déle nesetrvává, nevyužívá bez vědomí pedagogického pracovníka dětská hřiště. Zahrada MŠ není veřejným hřištěm je určena pouze pro aktivity MŠ.

 • ZZ má povinnost si vyzvednout dítě v určené době do 16,30 hodin. Pokud tak neučiní, pedagog. pracovník jej telefonicky kontaktuje. Takto činí pedagog. pracovník i v případě pověřené osoby pokud není ZZ v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. V případě pozdního vyzvedávání dítěte (opakovaně) z MŠ po ukončené provozní doby bude tato skutečnost hlášena na OSPOD a zřizovateli. O opakovaných odchodech po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má MŠ povinnost informovat ZZ o tom, že se jedná o narušení provozu MŠ. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném ZZ dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.

 • V případě nevyzvednutí dítěte ZZ či pověřenou osobu nebo pověření k vyzvednutí dítěte chybí je postup následující:

  1. Pedagog. pracovník vyčká 5 minut po skončení provozní doby MŠ (toto lze 3x).

  2. Pokusí se ZZ/pověřenou osobu kontaktovat telefonicky.

  3. Informuje ředitelku MŠ.

  4. Další postup dle přílohy č. 2 – „ Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozu „

 • V případě, že ZZ či jiná pověřená osoba nebude schopna ze závažných důvodů (dopravní zácpa, nehoda, zdravotní obtíže…) zajistit včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ

(na telefonní číslo MŠ - 702 291 087 či ředitelce školy 702 291 086).

  1. ÚČAST NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU

 • V případě akcí pořádaných mimo areál MŠ (výlet, akce pro rodiče s dětmi, kroužky,…) si ZZ vyzvednou své dítě dle instrukcí učitelek na dané třídě. Po předání dítěte učitelkou ZZ nesou plnou zodpovědnost za dítě ZZ.

 • V případě akcí pořádaných v areálu MŠ ve výchovně-vzdělávacím procesu za děti odpovídá učitelka. Po ukončení oficiálního programu (výchovně-vzdělávacího procesu) za děti přebírá odpovědnost ZZ – (brigády, opékání vuřtů, sportovní akce, soutěže,…), upřesnění je na učitelce – rodiče jsou povinni rozhodnutí učitelky, ředitelky školy respektovat.

 • V případě konání akce, kdy si ZZ vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky. č.64/2005 (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti.

 • Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu ZZ dětí prostřednictvím písemných upozornění umístěných na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, vývěsních skříňkách a na webových stránkách školy.

 • V případě nesouhlasu s účastí dítěte na konkrétní školní akci, napíší rodiče minimálně 2 dny předem Žádost o neúčasti dítěte na akci. MŠ zajistí pedagogický dozor, netýká se akcí pořádaných spolu s rodiči.

 • V případě konání akce, kdy nebude zaplacen poplatek na kulturní a jiné akce (dohoda na třídních schůzkách), bude dítě z akce vyloučeno a bude mu zajištěna pedagogická péče na jiné třídě.

 • Dítě se speciálními vzdělávacími prostředky se zúčastní akcí pořádaných MŠ, v případě nutnosti je možnost účasti ZZ či zaměstnanců školy na školním výletě, pokud to bude situace vyžadovat, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků.

7.VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP, který vychází z RVP PV. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do režimu jsou zařazovány aktivity, které podněcují k prožitku, experimentování, využívání plánovaných i neplánovaných situací k učení.

Následující režim je stanoven přibližně. Pedagog. pracovnice si jej přizpůsobují vzhledem k věkovému složení třídy. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben (plavecký výcvik, výlety, divadla, oslavy, účast na akcích města atd.). Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim, pobyt venku a potřeba odpočinku.

Uspořádání dne:

6:00 – 9:00

Příchody dětí, spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnosti; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh.

Hygiena, ranní svačina.

9:00 – 9:30

Dopolední vzdělávací řízená činnost pedagogickým pracovníkem (max. 20-30minut dle věku dětí). V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí přesunuly do venkovního prostředí (zahrada, terasy MŠ).

9:30 – 11:30

Příprava a pobyt venku – vycházky do okolí, turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě (délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích).

11:30 – 12:30

Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po obědě, příprava dětí k odpolednímu odpočinku.

12:30 – 14:15

Odpolední odpočinek – je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu.

Dle rozvrhu zájmových kroužků je odpolední odpočinek přizpůsoben (odpočinek 30 minut).

14:15 – 16:30

Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů

8.POTŘEBY DĚTÍ DO MŠ

Do MŠ je potřeba děti vybavit vhodným a pohodlným oblečením a obutím, aby se dítě cítilo dobře a mohlo se samostatně oblékat. Vše je potřeba označit.

Do třídy:

 • volné oblečení (ne rifle, kalhoty), děvčata – zástěrku (není nutností), pevné bačkory s nešpinící gumou a pokud možno ne se suchým zipem (nevhodné – pantofle, crocsy) – bezpečnost dětí, v šatně v sáčku/igelitové tašce náhradní oblečení,

 • hrníček na pitný režim, polštářek a deku na spaní, pyžamo,

 • děti si mohou přinést do MŠ plyšovou hračku/maličkost, která jim připomíná rodiče (MŠ nezodpovídá za poškození či ztrátu),

 • v rámci výchovně-vzdělávacího procesu děti mohou nosit do MŠ hračky, pomůcky, knihy k tomu určené (MŠ nezodpovídá za ztrátu či poškození).

Pobyt venku:

 • oblečení a obutí dle mikroklimatických podmínek (pláštěnka, NE deštník – bezpečnost dětí, nepromokavá obuv, gumovky, sportovní obuv – VŽDY PEVNÁ OBUV)

9.PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS DO MŠ

Po dohodě se zřizovatelem Městský úřad Přeštice stanoví ředitelka termín přijímacího řízení k přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ od následujícího roku (zápis do MŠ). Zveřejnění dne zápisu je na webových stránkách, vývěsných skříňkách MŠ a formou výlepu plakátu po městě.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku – účinnost 1. 9. 2017

 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku – účinnost 1. 9. 2018

 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku – účinnost 1. 9. 2020

 • přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku. Vzdělává-li se dítě v MŠ pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě

 • V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz

V souladu s §34, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 • Děti od 2 let jsou přijímány do MŠ v případě volné kapacity MŠ do účinnosti zákona k 1. 9. 2020

 • Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, je možnost doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti po dohodě s ředitelkou školy

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

Dle zákona č. 258/2000, Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou do MŠ přijímány děti, které jsou řádně očkovány, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – nutno doložit lékařským potvrzení. Povinné očkování se netýká dětí, které dosáhnou pátého roku věku po dni, kdy je pro ně předškolní vzdělávání povinné.

K zápisu přijdou ZZ s dítětem, pro které jdou žádat o přijetí do MŠ a předloží:

 • Rodný list dítěte

 • Přihlášku dítěte

 • Evidenční list

 • Potvrzení od lékaře- očkování dítěte

 • Občanský průkaz

 • Cizinci - platný pas a povolení k pobytu

 • Děti se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení. Toto rozhodnutí vydá do 30 dnů od podání žádosti ZZ dítěte – „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Stanovení výše úplaty za vzdělávání dětí a podrobnosti ohledně osvobození nebo snížení úplaty upravuje „Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ“, která je vyvěšena na nástěnkách ve všech pavilonech MŠ a webových stránkách školy.

 1. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM CIZINCŮ

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 1. DOCHÁZKA A ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ, POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (Název spádové mateřské školy), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.

 • Začátek vzdělávání je stanoven v naší MŠ v rozmezí od 8:00 – 12:00 hodin. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 1. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

 • Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ NADANÝCH

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 • Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 1. PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, NEÚČAST NA VÝUCE, UVOLŇOVÁNÍ DÍTĚTE V DOBĚ KONÁNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Povinná školní docházka

 • Při absenci dítěte je nutno nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte informovat učitelku osobně, písemně nebo telefonicky o příčině absence dítěte

 • Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omlouvat vždy písemně zápisem do „Omluvného listu“ ihned, nejpozději do tří dnů po návratu dítěte do školy

 • pozdní příchody do MŠ jsou porušením Školního řádu

 • za opakovaný pozdní příchod bude následovat nahlášení na OSPOD

 • předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před jejím započetím

 • lékařské vyšetření není důvodem k absenci dítěte; V případě, že dítě není nemocné, dostaví se po vyšetření do MŠ v době určené k plnění povinné školní docházky

 • v průběhu povinné docházky může dítě odcházet z MŠ pouze v doprovodu ZZ nebo pověřené dospělé osoby po schválení ředitelkou školy ( návštěva lékaře, vyšetření…)

 • ZZ mohou požádat o dlouhodobé uvolnění z docházky (rodinná rekreace, lázeňský pobyt apod. - žádost na webových stránkách školy) ředitelku MŠ. Žádost předkládají ZZ nejdéle 1 týden předem třídní učitelce. Učitelka předá žádost ředitelce školy. Uvolnění je umožněno po schválení ředitelkou školy

Nepovinná školní docházka

 • v případě nepřítomnosti dítěte po dobu delší než 2 týdny, je třeba podepsat „Omluvný list dítěte“ a udat důvody nepřítomnosti.

Oznámení nepřítomnosti (povinná školní docházka/ nepovinná školní docházka) :

 1. telefonicky do kanceláře školy (zápis nepřítomného dítěte na příslušný seznam), neomlouvat děti telefonicky třídním učitelkám z důvodu vyrušování při výchovně – vzdělávací práce

 2. písemně do sešitu v šatnách tříd určených k omlouvání dětí a vyzvedávání dětí po obědě či osobně třídnímu učiteli do 7,30 hod. toho dne vzhledem ke stravování dětí

 3. na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne na e-mail MŠ či SMS zprávou na mobil ředitelky školy či učitelkám po jejich souhlasu zveřejnění mobilních čísel či osobně

Učitelky eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně, telefonicky či doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

10.UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle §35, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • ZZ závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • ZZ opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 • na žádost zákonného zástupce

 • pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou „Dohodu o ukončení docházky“ – formulář ke stažení na webových stránkách (s vedoucí školní jídelny MŠ dohodnou odhlášení stravného, případně

vrácení přeplatku či úhradu nedoplatku.)

 • Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, po které je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonnému zástupci, jehož dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání, vzniká povinnost platit školné a po nástupu dítěte do MŠ i stravné.

 1. PLATBY V MŠ, POKYNY PRO PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Školné:

Stanovení výše úplaty za vzdělávání dětí a podrobnosti ohledně osvobození nebo snížení úplaty upravuje „Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ“, která je vyvěšena na nástěnkách ve všech pavilonech MŠ a webových stránkách školy

Stravné:

Ceny stravného lze měnit podle vzrůstu cen potravin. Údaje o výši stravného jsou vydány vedoucí školní jídelny, přehled výši stravného je vyvěšen na nástěnkách tříd MŠ a webových stránkách školy.

Stravné a školné se platí formou inkasa na účet: 25 00 62 04 40/2010, rodiče si zřídí souhlas k inkasu ve prospěch účtu.

Do 30. 9. daného školního roku uhradí rodiče všech nově nastupujících dětí zálohu ve výši 1.000,- Kč (jednorázově) ve prospěch účtu: 27 00 62 04 53/2010 pod daným variabilním symbolem.

Po celkovém ukončení předškolního vzdělávání dítěte bude tato částka vrácena či z ní bude stržen dluh v měsíci září nového školního roku. Je nutno brát v potaz docházku v době letních prázdnin.

Ve prospěch účtu 27 00 62 04 53/2010se zasílají platby týkající se – plavání, kulturních akcí, kroužků…… (vždy pod Vámi daným variabilním symbolem).

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se ZZ jinou splatnost úhrady (vyhláška 14/2005 ve znění pozdějších předpisů - §6)

Stravování dětí:

 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ dohodě se ZZ způsob a rozsah stravování dítěte. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno V MŠ stravuje se vždy.

 • Donáška vlastního jídla a pití do MŠ je zakázána. Škola po celý den zajišťuje kvalitní stravu i dostatečný pitný režim. Dítě má možnost po celý den dodržovat pitný režim – je poskytnut velký výběr nápojů – voda, čaje, džusy, studené a teplé mléko, mléčné nápoje. Nápoje jsou podávány ke každému jídlu. Donášení vlastního pití je povoleno při sportovních kroužcích a mimořádných akcí (výlety, akce školy).

 • Individuální požadavky (zdravotní důvody, které nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy) si dohodnou ZZ s vedoucí ŠJ na základě lékařského potvrzení, sepíší smlouvu s vedoucí ŠJ, kde budou seznámeni s postupem dle norem HACCP. Tato skutečnost bude oznámena ředitelce školy vedoucí ŠJ.

 • V případě alergií dítěte na potraviny (složky potravin) je potřeba lékařského potvrzení. Povinností ZZ je informovat třídní učitelky ohledně alergií. Rodiče si sami hlídají jídelníček, kde jsou zaznamenány alergeny. Toto není povinností učitelek.

11.PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Mateřská škola dle §29, odst. 1-3, zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinna:

 1. Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 2. Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

 3. Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

12.PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog. pracovník převezme od ZZ nebo jím pověřené osoby, až do doby předání dítěte ZZ nebo jím pověřené osoby na základě písemného pověření.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše:

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 • v odstavci a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

 • v odstavci písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 • Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech nebo při pobytu v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat další pedagog. pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.

 • Pavilony budovy a horní brána MŠ se k zajištění bezpečnosti dětí uzamykají a to v době od 8:10 do 12:00 a v době od 12:45 do 14:30. Kdokoliv přijde do MŠ v časovém rozmezí, kdy je budova uzamčena, může použít zvonku na pavilonech nebo zvonku správní budovy. V době uzamčení vchodu z ulice Dukelská se používá vchod z ulice U parku.

 • Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi (Směrnice o bezpečnosti a zdraví) v MŠ a zavazují se je dodržet.

 • Rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu MŠ kromě prostor určených k převlékání dětí.

 • ZZ se po vyzvednutí dítěte nezdržují v areálu MŠ déle než je nezbytně nutné a opustí areál školy.

 • Pokud ZZ využívá adaptačního programu, musí se vždy předem domluvit s pedagogickým pracovníkem ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.

 • ZZ se mohou zdržovat déle v MŠ pouze s vědomím ředitelky MŠ – např. na pozvání, schůzky s rodiči, akce školy s rodiči, atd.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany zdraví a majetku MŠ je přísný zákaz vstupu cizím osobám do areálu a budovy MŠ bez vědomí ředitelky MŠ.

Je zakázáno:

 • procházet areálem MŠ – zkracování cesty,

 • Je přísný zákaz vstupu cizích osob do areálu školy bez vědomí ředitelky školy z důvodů: bezpečnostních a ochrany majetku MŠ a ochrany zdraví

 • Do areálu mohou vstupovat pouze děti zapsané do MŠ, rodiče a rodinní příslušníci dětí, nebo jimi pověřené osoby, zaměstnanci MŠ

 • výjimkou je přístup cizích osob v určeném čase na základě dohody s ředitelkou školy,

 • vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo vozidla zásobování, oprav, servisů, pracovnic MŠ Řenče – svoz obědů a zaměstnanců MŠ),

 • vjezd jiných vozidel pouze po dohodě s ředitelkou školy, ředitelka vyhodnotí důležitost potřeby vjezdu a vydá na dobu nezbytně nutnou parkovací kartu

 • vjezdová vrata jsou otevřena od 6:00 – 15: 00 hodin. Vrata slouží pro zásobování a ne jako vchod do MŠ. Povinností každého zaměstnance je po 15:00 hodině vždy po odjezdu svého auta vrata zavřít. Konečná směna zajistí uzamčení vrat.

 • vodit do areálu MŠ jakákoliv zvířata (výjimku tvoří canisterapie, akce pořádané MŠ),

 • kouřit v celém areálu MŠ, používat návykové látky.

ZZ nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ – odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách. Pedagog. pracovnice nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné předměty (ostré předměty, léky, apod.). Dále by děti neměly do MŠ nosit peníze, šperky či jiné cenné předměty, za jejich ztrátu zodpovídají ZZ.

V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za bezpečnost dítěte pedagogický pracovník. V případě kroužků organizovaných společnostmi/fyzickými osobami k tomu určených zodpovídají za bezpečnost dítěte tyto osoby.

13.ZDRAVÍ DĚTÍ

 • do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění či infekce. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.

 • kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí, apod. jsou příznaky nemocí, i když nemá dítě teplotu – vzhledem k ochraně zdraví dětí, ale i personálu MŠ, má pedagog. pracovník při ranním předávání právo nepřevzít dítě a doporučit vyhledání lékařské péče. Dítě za těchto okolností bude předáno rodičům k doléčení, tak aby nedocházelo k nákaze ostatních. Výjimkou jsou alergické reakce – které jsou monitorovány lékařem a rodiče mají od lékaře potvrzení, že dítě může do kolektivu MŠ

 • pedagog. pracovník má právo v případě příznaků nemocí požadovat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

 • při opětovném nástupu dítěte (po delší nemoci či úrazech- vyžádání lékařské péče) do MŠ – jsou ZZ povinni přinést potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a schopné vzdělávání v MŠ

 • V případě výskytu infekčního onemocnění v MŠ jsou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte a ostatní rodiče prostřednictvím nástěnky.

 • Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce, která toto oznámí ředitelce školy a ostatním rodičům. Po nemoci infekčního charakteru rodiče přinesou prohlášení o bezinfekčnosti.

 • vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušení Školního řádu.

 • důvodem pro nepřijetí dítěte do kolektivu je dítě se sádrou či ortézou, dítě s povinnou školní docházkou – lékařské potvrzení, že je dítě schopno výuky a pobytu v MŠ, prohlášení ZZ, že jsou si vědomi rizik s tímto spojených

 • rodiče jsou povinni informovat pedagoga o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úrazy,…)

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, …) či výskytu infekčního onemocnění včetně pedikulózy – vši dětské, jsou neprodleně informování ZZ dítěte a ostatní ZZ dětí.

 • V případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost třídní učitelce či ředitelce školy, aby bylo možné ihned informovat ZZ ostatních dětí. Pedagogové sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti. Zbavit děti vší a hnid je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich učitelů. V případě, že dítě, které ZZ posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný OSPOD. Dítě může nastoupit do školy až po celkovém odvšivení.

 • Při hromadném výskytu vší je informován orgán ochrany veřejného zdraví - Krajská hygienická stanice Plzeň.

 • V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude informován příslušný OSPOD.

 • Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče povinni si dítě co nejdříve vyzvednout. MŠ není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu stavebně ani personálně zařízena.

 • Pokud musí dítě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale či přechodně užívat léky ( např. bronchiální astma, cukrovka, záchvatovitá onemocnění, enuréza, poruchy spánku, náhlé epileptické záchvaty, hypoglykémie apod.) a zdravotní stav dítěti nebrání navštěvovat kolektivní zařízení, způsob podávání příslušných léků dítěti je po dohodě mezi rodiči (zákonnými zástupci) a ředitelkou školy – příloha č. 3 „Směrnice podávání léků v MŠ“.

 • V ostatních případech učitelky dětem nepodávají žádné léky, kapky, masti, vitamíny, dýchátka aj. Je-li dítě nedoléčené po nemoci a dětský lékař písemně povolí návštěvu dětského kolektivu, je rodič povinen oznámit dětskému lékaři, že dítě nastupuje do MŠ, kde mu léky nebudou podávány. MŠ umožní ZZ podání léků či léčebných prostředků svým dětem

 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (RTG. aj.) Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stal dětem na místě, které bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu a při vyzvednutí dítěte a přesunu na akci školy.

 • Pedagog. pracovnice nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, doby stravování a spánku, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází dle vyhlášky č. 410/2005, o hygienických požadavcích.

14.OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY (PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ)

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy se snaží řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se ZZ, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a ZZ dětí.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

15.PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Ze strany dětí:

 • Dítě je povinno respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, (např. půjčování hraček a jejich šetrné zacházení, počet dětí v hracích koutech, správné stolování, bezpečnost ve škole i na zahradě,….) Děti jsou povinny tyto pravidla dodržovat

 • V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení situace(pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. Zákonní zástupci jsou povinni se podílet na jejich řešení.

V případech poškození majetku školy většího rázu (např. rozbité okno, umyvadlo, žaluzie…atd.) podílí se na řešení vždy zákonní zástupci s ředitelkou školy – oprava či náhrada škody

Ze strany zaměstnanců:

 • Každý pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím.

 • Je povinen šetrně nakládat a materiálovým vybavením školy, neplýtvat materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské školy.

 • Po dobu pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Ze strany rodičů:

 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady

 • V případě, že zjistí poškozené zařízení, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

 • Zákonní zástupci jsou po převzetí dítěte odpovědni za chování dětí, aby nedocházelo ke svévolnému poškozování prostor areálu MŠ a byla zajištěna bezpečnost dětí.

 • Zahrada školy není veřejné hřiště, je určena pouze pro aktivity mateřské školy.

 • Rodiče, děti a zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla při využívání herních prvků na školní zahradě

 • V případě poškození majetku školy svévolně nebo z nedbalosti (dětmi nebo i jejich doprovodem) bude tato okolnost projednána se zákonnými zástupci, kteří budou požádáni o spolupráci a spoluúčast na odstranění vzniklé škody.

 • Dětem je během pobytu v MŠ zapůjčeno povlečení. V případě ztráty či poškození je ZZ povinen toto uhradit po domluvě s ředitelkou školy.

16.STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ

Prvotní podklady pro vyřizování stížností projednává zastupující učitelka posléze ředitelka školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí dalším orgánům viz. Směrnice o vyřizování stížnosti.

17.ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY, ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ředitelka MŠ:

Úřední den ředitelky každé ÚTERÝ 7:30 – 11:30 a 13:00 -16:00 hodin

Dále po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

Vedoucí školní jídelny – po telefonické domluvě

PO-PÁ: 7,30 – 12,30 hodin

18.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 29. 8. 2017 a nabývá platnost dne 1. 9. 2017

Zároveň končí účinnost Školního řádu č.j. 180/2015 ze dne 1.9.2015

Jitka Erbenová

ředitelka školy

 


Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č.1

STANOVISKO ČŠI K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ROZVEDENÝCH RODIČŮ ZE ŠKOL


03.05.2010

V souvislosti s několika problematickými stížnostmi rozvádějících se nebo rozvedených rodičů, které se týkají vyzvedávání dětí ze školy či školského zařízení uvádí Česká školní inspekce následující stanovisko.

Podle § 26 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, soud před rozhodnutím, které rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, a to včetně svěření dítěte do výchovy. Ve většině případů dochází ke svěření dítěte do výchovy jednoho rodiče (§ 26 odst. 1 zákona o rodině), případně společné výchovy obou rodičů či do střídavé výchovy obou rodičů (§ 26 odst.2 zákona o rodině).

Svěření nezletilého dítěte do výchovy jen jednoho rodiče se samo o sobě nedotýká rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče, do jejíhož rámce náleží také právo na styk s dítětem. Je především věcí péče soudu o nezletilé, aby při svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů odpovědně posoudil, zda je v takovém případě třeba upravit i styk druhého rodiče s dítětem. Jestliže soud svěřil nezletilé dítě do výchovy jen jednoho z rozvedených rodičů a neupravil styk druhého rodiče (dále též jen „druhý rodič“) s dítětem, předpokládá se přiměřená míra styku tohoto druhého rodiče s dítětem.

Na řešenou problematiku se pak výslovně vztahuje článek 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, který chrání právo dítěte odděleného od jednoho či obou rodičů udržovat kontakty s oběma rodiči.

Přiměřená míra styku druhého rodiče s nezletilým dítětem je ovšem neurčitým pojmem, při jehož vymezení v praxi může nastat spor. V tomto případě je třeba vycházet ze dvou základních momentů zakotvení pravomoci soudu upravit styk nezletilého dítěte s rodiči, jejichž manželství se rozvádí.

Za prvé: Platná právní úprava vychází z toho, že styk rodičů s nezletilým dítětem zásadně není třeba upravovat soudním rozhodnutím. Úprava tohoto styku je předně věcí dohody rodičů (jež podle § 27 odst. 1 zákona o rodině nevyžaduje schválení soudu), podpůrně pak rozhodnutí soudu (nikoli někoho jiného – například ředitele školy nebo školského zařízení).

Za druhé: Platná právní úprava ctí v prvé řadě hodnotu nejvlastnějších zájmů dítěte; tyto zájmy nemohou trpět v důsledku neschopnosti nebo neochoty rodičů, jejichž manželství se rozvádí, dosáhnout oboustranně přijatelné dohody na styku s dítětem. Proto soud v rámci péče o nezletilé (§ 176 až 180 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) není vázán návrhy rodičů, ale především sehrává aktivní roli garanta práv nezletilého dítěte. V souladu s tímto posláním může rozhodovat ve věcech péče o nezletilé i z vlastní iniciativy, a to buď na základě vlastních poznatků nebo na základě podnětů a upozornění fyzických nebo právnických osob stran výchovy nezletilého (§ 178 odst. 1 věta druhá občanského soudního řádu).

V praxi škol a školských zařízení rozvedený rodič udílí pokyny škole nebo školského mu zařízení neodevzdávat dítě druhému rodiči, jemuž toto dítě sice nebylo svěřeno do výchovy, avšak zároveň nebyla omezena jeho rodičovská zodpovědnost (nebyl omezen styk s jeho dítětem). V takovém případě by mělo být hlavní prioritou rodičů uzavřít dohodu o styku s dítětem (a této dohodě pak škola nebo školské zařízení podřídilo odevzdávání dítěte). Pokud rodiče nedosáhnou dohody, nezbude, než aby jejich styk s dítěte upravil soud, a to buď na základě návrhu některého z rodičů, případně – pokud se rodiče o styku nedohodnou a žádný z nich nepodá návrh k soudu na úpravu sporné otázky a pokud tento stav bude narušovat organizaci činnosti školy nebo školského zařízení – na základě podnětu ředitele školy nebo školského zařízení. V praxi se vyskytují i případy, kdy jeden ze zákonných zástupců přihlásí dítě do konkrétní školy a druhý ze zákonných zástupců s tímto nesouhlasí. Postup škol a školských zařízení v případech zákonných zástupců, jejichž situace se liší od běžného předpokladu společného rodinného zázemí, a v jejichž věci doposud nedošlo k soudnímu rozhodnutí, není upraven žádným právním předpisem.

Není v silách ani povinnostech školy nebo školského zařízení jakkoliv zasahovat do práv a povinností jednotlivých zákonných zástupců v případech jejich rozporných požadavků. Jak již bylo uvedeno, úprava styku rodičů s dítětem je především věcí dohody rodičů, podpůrně pak rozhodnutí soudu, nikoliv však jakékoliv další fyzické nebo právnické osoby, přičemž vymáhání rodičovských práv je nutno uplatňovat u kompetentních orgánů.

Česká školní inspekce není orgánem kompetentním k řešení rodině právních otázek. Dle ust. § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona jsou zákonní zástupci povinni informovat školu nebo školské zařízení o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání. Škola nebo školské zařízení při organizaci vydávání dítěte vychází z informací, které má k dispozici mimo jiné od rodičů. Zákonní zástupci, a to oba dva, jsou povinni školu nebo školské zařízení informovat o tom, že jim byl omezen styk s dítětem na základě výroku soudu. Nesplnění této povinnosti však není nijak sankcionována.

 Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č.2

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítětez mateřské školy po ukončení provozu

č.j. MSMT-36418/2015 V Praze dne 8.12.2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě. Mateřská škola je podle § 29 odst. 2 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dítěte. Pedagogický pracovník tím odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě. Odpovědnost mateřské školy proto nekončí s koncem pracovní doby pedagogického pracovníka nebo provozní doby mateřské školy. Případná ustanovení školního řádu školy o povinnosti osobního převzetí dítěte zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do konce provozní doby tím nejsou dotčena. Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve školním řádu. Povinností ředitele mateřské školy je informovat zákonné zástupce dětí o vydání školního řádu a o jeho obsahu 3 . Tím je zajištěna dostatečná informovanost zákonného zástupce ze strany mateřské školy o respektování provozu a délky provozní doby. Ve školním řádu je vhodné uvést i postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas. Pokud ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce) a uvede na ní telefonický kontakt), pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka se tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD 4 . Obecní úřad má dle ustanovení § 15 odst. 1 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. V tomto případě je vždy nutné, aby pedagogický pracovník velmi uvážlivě posoudil využití tohoto prostředku s ohledem na psychiku dítěte, a aby jeho jednání bylo klidné a ve vztahu k dítěti vstřícné, uklidňující a podporující. Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka. Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně (§ 2910 občanského zákoníku). Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

 


Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č.3

Směrnice o podávání léků dětem v mateřské škole

1. Podmínky podávaní léků dítěti v mateřské škole

Na základě stanoviska legislativního a právního MŠMT týkajícího se povinnosti pedagogických pracovníků podávat dětem v mateřské škole léky vyplývá, že podávání léků dětem v MŠ není pedagogickým pracovníkům zakázáno, ale není jejich povinností jakékoliv léky podávat / s výjimkou, kdy by dítěti hrozila vážná újma na zdraví/.

Povinností škol a školských zařízení při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech je podle

§ 29 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů, vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví.

Dále pak podle §9 odst. 4, písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. Na základě citovaných ustanovení je v pravomoci ředitele mateřské školy uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stavu dítěte nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění. Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborné kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popř. osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče.

Odbornou kvalifikaci ovšem nelze ztotožňovat s řádným proškolením zaměstnanců, které je pro efektivní poskytnutí pomoci i pro vyloučení případné právní odpovědnosti školy (zaměstnanců) nezbytné. Zaměstnanec tak musí být proškolen v oblasti projevů onemocnění a možných komplikací, jakož i o způsobu péče o dítě a musí jednat na základě odborného vyjádření lékaře, popř. na základě předpisu potřebných léků. Nezbytný je též souhlas zákonných zástupců dítěte, neboť podání léčiv či jiné úkony ze strany školy je třeba považovat za zásahy do jeho tělesné integrity, které mohou být bez svolení zákonných zástupců protiprávní.

Zákonný zástupce :

- projedná s MŠ otázku onemocnění dítěte

- předložení zprávu odborného vyjádření lékaře. Vyjádření lékaře musí obsahovat doporučení k podávání léků v době pobytu dítěte v MŠ a přesné dávkování léků a případné reakce na podání léku. Podávání léků v MŠ může být realizováno po schválení ředitelkou MŠ. Léky musí zákonný zástupce do MŠ doručit osobně, léky musí být v originálním balení, s označením jména dítěte a popisem dávkování.

- sepíše s MŠ smlouvu o podávání léků

- proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči , popřípadě dohodne proškolení lékařem, který má dítě v péči

Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které již vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci (srov. všeobecnou povinnost každého občana poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví – ust. § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů).

Ředitelka školy určí způsobilou osobu, která je zaměstnancem školy k podávání léků a další osobu, která dítěti podá lék v době nepřítomnosti určené osoby.

Vlastní podávání léků

Zaměstnanec pověřený podáváním léku, popř. další pověřená osoba podá dítěti lék dle pokynů zákonného zástupce a lékaře, zapíše podání léku do záznamu o podání léku. Zapíše čas podání a potvrdí svým podpisem. Krabičku s léky dá zpět na určené místo – mimo dosah dětí.

Zákonným zástupcům je umožněno podat lék v MŠ osobně.

Závěr

Podávání léku dětem v MŠ je zcela mimořádná záležitost. Léky jsou podávány v MŠ jen na základě doporučení lékaře a žádosti zákonných zástupců a to jen v případě, že by se jejich nepodáváním dítě vystavovalo nebezpečí ohrožení života, zdraví a dalšího růstu.