Mateřská škola Přeštice Dukelská

Školní řád

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

           Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih

Školní řád

Č. j.:

Účinnost od: 1. 9. 2019

Spisový znak:1.3.

Skartační znak: A10

Zpracovala: Jitka Erbenová

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2019

                          Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2019

     

1. OBSAH

 1. 1. OBSAH.. 2
 2. 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4
 3. 3. PODROBNOSTI O VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI 5

3.1.       Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program    5

3.2.       Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců. 5

3.2.1.         Práva dětí 5

3.2.2.         Povinnosti dětí 6

3.2.3.         Práva zákonných zástupců. 6

3.2.4.         Povinnosti zákonných zástupců. 7

 1. 4. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY. 9

4.1.       Práva pedagogických pracovníků. 9

4.2.       Povinnosti pedagogických pracovníků. 9

 1. 5. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM... 11

5.1.       Přijímání dětí do mateřské školy. 11

5.2.       Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, vzdělání dětí nadaných. 12

5.3.       Docházka a způsob vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání 13

5.4.       Individuální vzdělávání 14

5.5.       Ukončení předškolního vzdělávání 15

 1. 6. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY. 16

6.1.       Provoz a organizace vzdělávání v mateřské škole. 16

6.2.       Přerušení nebo omezení provozu MŠ. 16

6.3.       Vnitřní režim MŠ. 17

6.3.1.         Uspořádání dne. 18

6.3.2.         Potřeby dětí do MŠ. 18

 1. 7. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A PRO PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 20

7.1.       Účast na akcích pořádaných školou. 22

7.2.       Podmínky pro omlouvání dětí v MŠ, neúčast na výuce, uvolňování dítěte v době konání povinné školní docházky. 22

 1. 8. STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ. 25

8.1.       Platby v MŠ, pokyny pro platby školného a stravného. 25

8.1.1.         Školné. 25

8.2.       Stravování dětí 25

8.2.1.         Stravné. 25

 1. 9. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 26
 2. 10. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 27
 3. 11. ZDRAVÍ DĚTÍ 29
 4. 12. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY (PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ) 32
 5. 13. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.. 33
 6. 14. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ 34
 7. 15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.. 35
 8. 16. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY, ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. 36
 9. 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 37

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, vyhláškou č. 202/2016 Sb., O vedení dokumentace škol a školských zařízení, zákonem č. 104/1991 Sb., Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., Vyhláškou č.107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, Úmluvou o právech dítěte apod.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

3. PODROBNOSTI O VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI

3.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

3.2.         Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

3.2.1.  Práva dětí

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující vzdělávání podle jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, na respektování jeho individuality, která si tvoří svůj život, rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb,
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky,
 • na rozvíjení svých zájmů a nadání, na vytvoření podmínek pro rozvoj nadaných dětí,
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ, na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy, na poskytnutí pomoci v nesnázích a problémech,
 • na odpočinek, volný čas a hru, na dodržování základních psychohygienických podmínek
 • na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,
 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, účastnit se všech akcí pořádaných školou, pokud to dovolí jeho zdravotní stav,
 • na akceptování jeho vývojových specifik,
 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim při nástupu do MŠ (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup),
 • na zajištění služeb poradenských zařízení na základě platné legislativy,
 • na vytvoření optimálních podmínek v případě integrace.

Při vzdělávání mají dále děti všechna práva, která jim zaručuje Úmluva o právech dítěte, Listina základních lidských práv a svobod.

3.2.2.  Povinnosti dětí

Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, která vytváří spolu s ostatními dětmi a pedagogy
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, respektovat učitelku a ostatní zaměstnance školy,
 • šetrně zacházet s majetkem školy,
 • dodržovat základní hygienické návyky,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu, jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3.2.3.  Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupci mají právo:

 • na svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu, výsledků vzdělávání a organizace předškolního vzdělávání, být informováni o prospívání a pokrocích svého dítěte,
 • na osobní jednání s třídními učitelkami ohledně informací o svém dítěti. Toto jednání je možné po ukončení výchovně – vzdělávací práce u dětí a po předchozí dohodě s učitelkou. K tomuto slouží tzv. „Konzultační hodiny“. V nezbytných případech ihned vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí a zachování intimity a soukromí ZZ a dítěte. Konzultace s ředitelkou školy každé úterý vždy od 7,30 – 11,30 a odpoledne od 13,00 – 16,00 hodin po domluvě.
 • na ochranu osobních údajů a diskrétnost,
 • na informace o bezpečnosti a zdraví dítěte v MŠ,
 • být přítomni adaptačnímu programu vždy po domluvě s učitelkou na třídě,
 • seznámit se s ŠVP a podílet se na činnosti školy, přispívat svými náměty, nápady k obohacení vzdělávacího programu dětí, vyjadřovat se k práci školy, jídelníčku a přispívat svými nápady a názory,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkající se vzdělávání dětí,
 • na informace týkající se akcí a událostí v MŠ (nástěnky na třídách, webové stránky MŠ- www.msprestice.cz , vývěsní skříňky na vratech do MŠ),
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí,
 • zapojit se do Klubu rodičů – předkládat a obhajovat zájmy rodičů.

3.2.4.  Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek,
 • omlouvat nepřítomnost svého dítěte v souladu se školním řádem – viz odst. 7.1
 • zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do MŠ, vhodně a čistě upravené,
 • zajistit, aby se dítě s povinnou školní docházkou denně účastnilo vzdělávání od 8,00 -12,00 hodin,
 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovných problémů dítěte, otázek ohledně stravování dětí či porušení ŠŘ ze strany dětí, osobně se účastnit projednávání závažných otázek ohledně chování a jednání ZZ a porušování ŠŘ ze strany ZZ (povinnost zákonného zástupce zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy je zakotvena v § 22 odst. 3 písm. b) školského zákona),
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti (fyzickém stavu), zdravotních obtížích dítěte, infekčním onemocnění nebo jiných závažných událostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, či ohrozit zdraví ostatních dětí nebo zaměstnanců školy, do mateřské školy předávat dítě zdravé,
 • zajistit co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z mateřské školy po oznámení příznaků náhlého onemocnění,
 • upozornit učitelku na jakékoliv změny v rodině ovlivňující psychický stav dítěte,
 • zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte, vyjádření soudu - úprava styku s dítětem s ohledem na Občanský zákoník a bezpečnost dítěte,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky, číslo mobilního telefonu, který je kdykoliv dostupný pro potřeby oznámení náhlého onemocnění dítěte) –„ Změny v údajích“,
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nosí do MŠ nebezpečné a drahé předměty,

(MŠ nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození), nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ,

 • v případě poškození majetku MŠ dítětem či ZZ, případně osoby pověřené mají ZZ povinnost projednat s ředitelkou MŠ opravu či náhradu škody,
 • nahlásit změnu ve způsobu stravování a projednat tyto změny s ředitelkou MŠ a vedoucí ŠJ, doložit potvrzení od lékaře potvrzující změnu stravování z důvodu zachování zdraví dítěte,
 • uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte,
 • uhradit platby na kulturní akce ve stanoveném termínu schválené ZZ na třídních schůzkách, uhradit platby týkající plaveckého výcviku, výletu apod.,
 • nenarušovat provoz MŠ, ZZ přivádějí děti tak, aby je předali ráno do 8,00 hodin na třídu. Osobně je předávají na třídu učitelce, děti nesmí přicházet do MŠ bez doprovodu ZZ či pověřených osob. Pozdní příchody narušují provoz MŠ a práci učitelek. Děti s povinnou školní docházkou musí být na 8,00 hodinu již ve třídě,
 • sledovat nástěnky – termíny, časy chystaných akcí, atd.,
 • seznámit se a dodržovat ustanovení školního řádu MŠ a provozního řádu příslušného pracoviště školy, kam dítě dochází, respektovat ostatní dokumenty týkající se výchovně – vzdělávací práce,
 • informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče a rozvoj dítěte v součinnosti s rodinou,
 • dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ a motivovat k dodržování pravidel i své dítě,
 • účastnit se třídních schůzek,
 • ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud ukončení doporučí vprůběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

4.     PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 • ZZ se mohou informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte průběžně během roku v době určené pro příchod dítěte do MŠ a jejich předávání u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě,
 • ZZ si mohou domluvit s ředitelkou nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávající činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ZZ ke vzdělávání či jiné závažné problémy; připomínky ředitelky nebo pedagogického pracovníka, tzv. konzultační hodiny,
 • příležitost k neformálním rozhovorům o dětech poskytují i společné akce MŠ pro děti a ZZ,
 • vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat,
 • spolupráce funguje na základě partnerství,
 • Klub rodičů.

4.1.         Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • v zájmu zachování zdraví ostatních dětí i zaměstnanců nepřijmout do školy viditelně nemocné dítě,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

4.2.         Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

5.     PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

5.1.         Přijímání dětí do mateřské školy

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 • Po dohodě se zřizovatelem Městský úřad Přeštice stanoví ředitelka termín přijímacího řízení k přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ od následujícího roku (zápis do MŠ). Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
  • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyplněný evidenční list (ke stažení na www.msprestice.cz),
  • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
  • cizinci - platný pas a povolení k pobytu,
  • děti se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
 • Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, je možnost doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti po dohodě s ředitelkou školy.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku. Vzdělává-li se dítě v MŠ pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě – tzv. sdílené místo.
 • V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z Mateřské školy Gagarinova, a to nejvýše na dobu, po kterou mateřská škola přerušila provoz, a ZZ zažádali o umístění svého dítěte prostřednictvím ředitelky školy a to do kapacity mateřské školy.
 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě stanovených kritérií ve správním řízení, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Zveřejnění dne zápisu je na webových stránkách, vývěsných skříňkách MŠ a formou výlepu plakátu po městě.
 • Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Toto rozhodnutí vydá do 30 dnů od podání žádosti ZZ dítěte.

5.2.         Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, vzdělání dětí nadaných

Mateřská škola je povinna zajistit a respektovat individuální potřeby a možnosti integrovaných dětí na základě podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením.

Taktéž je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

S dětmi, kterým je doporučen odklad školní docházky se bude při vzdělávání vycházet z doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

5.3.         Docházka a způsob vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Dukelská 959, Přeštice, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
 • Začátek vzdělávání je stanoven v naší MŠ v rozmezí od 8,00 – 12,00 hodin. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3). V této době není povinnost děti omlouvat.
 • Povinnost omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou – viz kapitola 7.2
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Možnosti plnění předškolního vzdělávání jiným způsobem

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

5.4.         Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Při ověření doloží rodiče dítěte průběh dosavadního vzdělávání sběrným portfoliem dítěte, tzn. dětskými pracemi, pracovními listy, seznamem literatury, která byla dítěti předčítána, případně fotodokumentací aktivit a činností.

 

Úroveň znalostí z jednotlivých oblastí je stanovena na druhý týden v listopadu a náhradní termíny na druhý týden v prosinci). Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

5.5.         Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle §35, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • ZZ závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • ZZ opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
 • na žádost zákonného zástupce,
 • pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou „Dohodu o ukončení docházky“ – formulář ke stažení na webových stránkách (s vedoucí školní jídelny MŠ dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku či úhradu nedoplatku.),
 • rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonnému zástupci, jehož dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání, vzniká povinnost platit školné a po nástupu dítěte do MŠ i stravné.

6.     PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

6.1.         Provoz a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je sedmitřídní, s celodenním provozem od 6:00 do 16:30 hodin; děti jsou do tříd rozděleny podle věku.

Od 6:00 hodin do 16:30 hodin je provoz MŠ na pavilonu: Dolní sluníčko

Od 6:30 do 15:45 hod. je výchovně-vzdělávací činnost zajištěna na pavilonech:

 • Sedmikráska
 • Dolní sluníčko
 • Horní sluníčko – výchovně vzdělávací činnost od 6:30 – 15:00 hodin, pak jsou děti převedeny na Dolní sluníčko.
 • Dolní beruška – výchovně vzdělávací činnost od 7:00 hodin
 • Horní beruška
 • Dolní zvoneček
 • Horní zvoneček

Podmínky provozu MŠ:

 • Děti přicházejí do MŠ nejdéle do 8:00 hodin, pozdní příchody narušují provoz MŠ a práci učitelek,
 • děti s povinnou školní docházkou jsou přítomny vzdělávání od 8:00 hodin na třídě, nikoliv v šatně školy,
 • pavilony a horní brána se z bezpečnostních důvodů uzamykají nejdéle od 8:10 do 12:00 hod a od 12:45 do 14:30 hod,
 • po obědě si rodiče vyzvedávají dítě v době od 12:00 do 12,30 hod, lze domluvit jiný odchod s pedagogickým pracovníkem, odpoledne od 14:30 do 16:30 hod, lze domluvit jiný odchod s pedagogickým pracovníkem,
 • doba 16:30 hodin je doba pro uzavření budovy MŠ, povinností rodiče je vyzvedávat dítě do konce provozní doby MŠ – do 16:30 hodin a opustit areál školy,
 • v případě opakovaného a bezdůvodného vyzvedávání dětí rodiči po provozní době, bude toto považováno za narušování provozu školy,
 • z důvodu provozních podmínek (v době státních svátků, školních prázdnin stanovených pro školní rok MŠMT) či organizačních důvodů lze třídy spojovat – rodiče jsou informováni o změně – cedulkou na dveřích či na nástěnkách a webových stránkách školy. Ke spojování tříd v těchto dnech dochází z důvodů ekonomického provozu MŠ,
 • v případě nepřítomnosti učitelky z důvodu nemoci, školení, seminářů jsou třídy spojovány, pokud počet dětí nepřekročí stanovený počet povolený na třídě a není možnosti jiného řešení, rodiče jsou informováni.

6.2.         Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení stanoví ředitel MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí MŠ v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejňuje ředitel MŠ nejméně 2 měsíce předem na webových stránkách MŠ, vývěsných skříňkách u vrat a v šatnách na každém pavilonu. Zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (Zákon 455/1991 Sb. „ O živnostenském podnikání) v době omezení nebo přerušení provozu.

Po dohodě s ředitelkou MŠ Gagarinova, Přeštice mohou v nutných případech v době uzavření MŠ písemnou formou (vyplnění žádosti a udělení plné moci) rodiče požádat o umístění svého dítěte v této školce prostřednictvím ředitelky MŠ Dukelská.

Provoz MŠ je zpravidla přerušen v době vánočních prázdnin po dohodě se zřizovatelem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je v odstavci 6.1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

6.3.         Vnitřní režim MŠ

Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP, který vychází z RVP PV. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do režimu jsou zařazovány aktivity, které podněcují k prožitku, experimentování, využívání plánovaných i neplánovaných situací k učení.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení, mimořádné akce). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí a na webových stránkách školy. Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Po 8:00 hodině učitelky nepřijímají žádné telefonické hovory, protože při vzdělávání nemohou být děti ani učitelky ve třídě rušeny.

Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim, pobyt venku a potřeba odpočinku. O týdenní vzdělávací nabídce jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách dětí (téma týdne, činnosti, hry, básně, písničky apod.).


6.3.1.  Uspořádání dne

6:00 – 8:00

Příchody dětí

6:00 – 9:00

Spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnosti; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh.

Hygiena, ranní svačina.

9:00 – 9:45

Dopolední vzdělávací řízená činnost pedagogickým pracovníkem (max. 20-30minut dle věku dětí). V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí přesunuly do venkovního prostředí (zahrada, terasy MŠ).

9:45 – 11:30

Příprava a pobyt venku – vycházky do okolí, turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě (délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích).

11:30 – 12:30

Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po obědě, příprava dětí k odpolednímu odpočinku.

12:30 – 14:15

Odpolední odpočinek – je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu.

14:15 – 16:30

Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů

6.3.2.  Potřeby dětí do MŠ

Do MŠ je potřeba v zájmu fyzické a psychické pohody dětí je pohodlné oblečením a obutím, aby dítě dovedlo zvládat základy sebeobsluhy.

Do třídy:

 • volné oblečení (ne rifle, kalhoty), pevné bačkory s nešpinící gumou a pokud možno ne se suchým zipem (ne! – pantofle, crocsy) – bezpečnost dětí,
 • v šatně v sáčku/igelitové tašce náhradní oblečení,
 • plastový hrníček na pitný režim, polštářek a deku na spaní, pyžamo,
 • děti si mohou po dohodě s učitelkami přinést do MŠ plyšovou hračku/maličkost, která jim připomíná rodiče (MŠ nezodpovídá za poškození či ztrátu),
 • v rámci výchovně-vzdělávacího procesu děti mohou nosit do MŠ hračky, pomůcky, knihy k tomu určené, aj. (MŠ nezodpovídá za ztrátu či poškození).

Všechny osobní věci je nutné označit značkou nebo jménem a ukládat na předem určeném místě v šatně či třídě. Za neuložené věci na místě předem určeném škola neručí!

Pobyt venku:

 • oblečení a obutí dle mikroklimatických podmínek (pláštěnka, NE deštník – bezpečnost dětí, nepromokavá obuv, gumovky, sportovní obuv – VŽDY PEVNÁ OBUV).

7.     UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A PRO PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Ranní scházení dětí je potřeba ukončit do 8:00 hod., pozdní příchody narušují provoz MŠ a výchovně-vzdělávací proces, a nedávají dětem dostatečný prostor ke hře a přípravě na výchovně-vzdělávací proces,
 • děti s povinnou školní docházkou musí ukončit scházení před 8:00 hod,
 • výjimečně lze domluvit s pedagogickým pracovníkem příchod v jiné době (nahlášení ke stravování),
 • vyzvedávání dětí:
 • po obědě 12:00 – 12:30 hodin,
 • odpoledne 14:30 – 16:30 hodin.

Po dohodě s učitelkou je možné si dítě vyzvednout mimořádně i v jiném čase podle potřeby rodičů a možností třídy. V případě, že si bude chtít ZZ vyzvednout dítě po obědě, zapisujte informaci do sešitu v šatně či osobně nahlásí učitelce. Informaci podává ZZ či pověřená osoba nikoliv dítě. Při vyzvedávání, pomůžete Vašemu dítěti, pokud v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, tím, že jej nevybízíte, nenaléháte k rychlému odchodu, ale vyčkáte trpělivě v šatně. Při vyzvedávání potřebují děti také čas na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

 • omlouvání dětí – viz kapitola 7.2
 • Dítě je rodiči do třídy předáváno učitelce verbálním způsobem tzn., že dojde k pozdravení apod. a učitelka ví, že dítě vešlo do třídy. Dítě nelze pouze doprovodit ke vchodu nebo do šatny s tím, že dojde samo. Povinností ZZ či pověřených osob je předat dítě osobně učitelce (bezpečnost dětí). V opačném případě by nenesla MŠ odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ a z MŠ samo bez doprovodu ZZ nebo jimi pověřených osob. Tato skutečnost bude nahlášen odboru péče o dítě. Jedná se o porušení ŠŘ. Provozní zaměstnanci a asistenti pedagoga nejsou odpovědni za převzetí dítěte.
 • Děti se v MŠ mohou pohybovat jen na těch místech, která jsou ujednána v domluvených pravidlech příslušné třídy.
 • Pedagog. pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od ZZ nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě, popřípadě na školní zahradě MŠ ZZ nebo pověřeným zástupcům předají. ZZ po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.
 • ZZ dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané ZZ dítěte předávají ZZ učitelkám (na formuláři MŠ ke stažení na webových stránkách MŠ – zmocnění o vyzvedávání). Zmocnění o vyzvedávání je možné doplnit o další osoby v průběhu roku s datem zápisu s tím, že oba ZZ souhlasí se zápisem jiné osoby určené k vyzvedávání. ZZ může pověřit k vyzvedávání dítěte libovolný počet osob. Pedagog může požádat o prokázání totožnosti předložením OP. Předat dítě po ústní domluvě nebo telefonické žádosti není možné. V případě vyzvedávání osobou, která zapsána na formuláři není, je nutné mít od ZZ čestné prohlášení o vyzvednutí dítěte. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno ZZ a je nepřenosné.
 • Dítě může být předáno i osobě mladší 18 let, ale jen na základě písemného pověření podepsaného ZZ (formulář MŠ). Učitelka má právo posoudit, zda je požadavek ZZ adekvátní - zdali je nezletilá osoba schopna zajistit bezpečné vyzvednutí dítěte z MŠ. Učitelka má právo po svém zvážení dítě nezletilému nevydat a žádat dostavení k vyzvednutí dítěte ZZ nebo jimi pověřenou dospělou osobu. O tomto postupu informuje učitelka neprodleně ředitelku školy.
 • Dítě nebude vydáno ZZ ani osobám pověřeným k vyzvedávání pro podezření z použití omamných návykových látek (drogy, alkohol, …). V případě konfliktu bude povolána Policie města Přeštice (§43, zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky) a informován zřizovatel a Odbor péče o dítě (§15, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí).
 • U rozvedených rodičů žádáme o předložení rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče s nabytím právní moci a číslem rozsudku (kopie bude uložena v matrice dítěte) a umožnění styku druhého ZZ s dítětem. Přílohač. 1 „ Stanovisko ČŠI k vyzvedávání dětí rozvedených rodičů““
 • V případě, kdy není určena doba styku druhého rodiče s dítětem (domluva rodičů) předloží osoba, která má dítě v péči písemné pověření o vyzvednutí druhým rodičem. V případě, kdy MŠ není obeznámena s dokumenty dosvědčující úpravu vztahů, je MŠ povinna předat dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců podle dohody o docházce dítěte do MŠ.
 • Rozhodnutí soudu je pro MŠ závazným dokumentem, který je povinna respektovat
 • V případě, že je ZZ dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání (adaptační program, návštěva lékaře,…).
 • Po vyzvednutí dítěte ZZ s dítětem již v MŠ ani na pozemku školní zahrady déle nesetrvává, nevyužívá bez vědomí pedagogického pracovníka dětská hřiště. Zahrada MŠ není veřejným hřištěm je určena pouze pro aktivity MŠ.
 • ZZ má povinnost si vyzvednout dítě v určené době do 16,30 hodin. Pokud tak neučiní, pedagog. pracovník jej telefonicky kontaktuje. Takto činí pedagog. pracovník i v případě pověřené osoby pokud není ZZ v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. V případě pozdního vyzvedávání dítěte (opakovaně) z MŠ po ukončené provozní doby bude tato skutečnost hlášena na OSPOD a zřizovateli. O opakovaných odchodech po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má MŠ povinnost informovat ZZ o tom, že se jedná o narušení provozu MŠ. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném ZZ dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.
 • V případě nevyzvednutí dítěte ZZ či pověřenou osobu nebo pověření k vyzvednutí dítěte chybí je postup následující:
 • Pedagog. pracovník vyčká 5 minut po skončení provozní doby MŠ (toto lze 3x).
 • Pokusí se ZZ/pověřenou osobu kontaktovat telefonicky.
 • Informuje ředitelku MŠ.
 • Další postup dle přílohy č. 2 – „ Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozu“
 • V případě, že ZZ či jiná pověřená osoba nebude schopna ze závažných důvodů (dopravní zácpa, nehoda, zdravotní obtíže…) zajistit včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ

(na telefonní číslo MŠ - 702 291 087, 702 291 086 či ředitelce školy 602 426 517).

7.1.         Účast na akcích pořádaných školou

 • V případě akcí pořádaných mimo areál MŠ (výlet, akce pro rodiče s dětmi,…) si ZZ vyzvednou své dítě dle instrukcí učitelek na dané třídě. Po předání dítěte učitelkou ZZ nesou plnou zodpovědnost za dítě ZZ.
 • V případě akcí pořádaných v areálu MŠ ve výchovně-vzdělávacím procesu za děti odpovídá učitelka. Po ukončení oficiálního programu (výchovně-vzdělávacího procesu) za děti přebírá
 • Odpovědnost ZZ – (brigády, opékání vuřtů, sportovní akce, soutěže,…), upřesnění je na učitelce – rodiče jsou povinni rozhodnutí učitelky, ředitelky školy respektovat.
 • V případě konání akce, kdy si ZZ vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky. č.64/2005 (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti.
 • Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu ZZ dětí prostřednictvím písemných upozornění umístěných na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, vývěsních skříňkách a na webových stránkách školy.
 • V případě nesouhlasu s účastí dítěte na konkrétní školní akci, napíší rodiče minimálně 2 dny předem Žádost o neúčasti dítěte na akci. MŠ zajistí pedagogický dozor, netýká se akcí pořádaných spolu s rodiči.
 • V případě konání akce, kdy nebude zaplacen poplatek na kulturní a jiné akce (dohoda na třídních schůzkách), bude dítě z akce vyloučeno a bude mu zajištěna pedagogická péče na jiné třídě.
 • Dítě se speciálními vzdělávacími prostředky se zúčastní akcí pořádaných MŠ, v případě nutnosti je možnost účasti ZZ či zaměstnanců školy na školním výletě, pokud to bude situace vyžadovat, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků.

7.2.         Podmínky pro omlouvání dětí v MŠ, neúčast na výuce, uvolňování dítěte v době konání povinné školní docházky

Povinná školní docházka

 • Při absenci dítěte je nutno omluvit dítě nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, informovat učitelku osobně, písemně) nebo telefonicky o příčině absence dítěte.
 • ZZ je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne písemné výzvy ředitelkou mateřské školy, která je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti je vyjádření zákonných zástupců. Při závažném záškoláctví dítěte bude spolupracováno s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
 • Neomluvenou absenci dítěte (povinná docházka) řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně, telefonicky či doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4), který může ZZ uložit pokutu.
 • Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omlouvat vždy písemně zápisem do „Omluvného listu“ ihned, nejpozději do tří dnů po návratu dítěte do školy. ZZ je povinen podepsat „Omluvný list dítěte“.
 • Pozdní příchody do MŠ jsou porušením Školního řádu, za opakovaný pozdní příchod bude následovat nahlášení na OSPOD
 • Předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před jejím započetím- uvolnit předem dítě z povinného předškolního vzdělávání na 1-2 dny je možné na základě písemné žádosti (viz vzor v příloze – na www.msprestice.cz – dokumenty ke stažení) předem známou absenci schvalují třídní učitelky).
 • Uvolnit předem dítě z povinného předškolního vzdělávání na více jak 2 dny je možné na základě písemné žádosti (viz vzor v příloze –na www.msprestice.cz – dokumenty ke stažení) Žádost předkládají ZZ nejdéle 1 týden předem třídní učitelce. Učitelka předá žádost ředitelce školy. Uvolnění je umožněno po schválení ředitelkou školy.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k absenci dítěte. V případě, že dítě není nemocné, dostaví se po vyšetření do MŠ v době určené k plnění povinné školní docházky.
 • V průběhu povinné docházky může dítě odcházet z MŠ pouze v doprovodu ZZ nebo pověřené dospělé osoby po schválení ředitelkou školy (návštěva lékaře, vyšetření…).

Nepovinná školní docházka

V případě nepřítomnosti dítěte po dobu delší než 2 týdny, je třeba informovat školu o důvodu nepřítomnosti a zaznamenat nepřítomnost do „Omluvného listu dítěte“, kde budou uvedeny důvody nepřítomnosti. ZZ je povinen podepsat „Omluvný list dítěte“.

Oznámení nepřítomnosti (povinná školní docházka/ nepovinná školní docházka) :

 • telefonicky do kanceláře školy (zápis nepřítomného dítěte na příslušný seznam) – 379 304 200 nebo 378 304 201, neomlouvat děti telefonicky třídním učitelkám z důvodu vyrušování při výchovně – vzdělávací práce,
 • písemně do sešitu v šatnách tříd určených k omlouvání dětí a vyzvedávání dětí po obědě či osobně třídnímu učiteli do 7,30 hod. toho dne vzhledem ke stravování dětí,
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne na e-mail MŠ či SMS zprávou na mobil ředitelky školy či učitelkám po jejich souhlasu zveřejnění mobilních čísel či osobně.

Učitelky evidují školní docházku své třídy a jsou povinny zjišťovat důvody nepřítomnosti – povinná docházka po 3 dnech nepřítomnosti, nepovinná docházka po 2 týdnech. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence – povinná docházka, informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje

Neomluvenou absenci dítěte (povinná docházka) řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně, telefonicky či doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4), který může ZZ uložit pokutu.

8.     STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ

8.1.         Platby v MŠ, pokyny pro platby školného a stravného

8.1.1.  Školné

Stanovení výše úplaty za vzdělávání dětí a podrobnosti ohledně osvobození nebo snížení úplaty upravuje „Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ“, která je vyvěšena na nástěnkách ve všech pavilonech MŠ a webových stránkách školy.

8.2.         Stravování dětí

 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ dohodě se ZZ způsob a rozsah stravování dítěte. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno V MŠ, stravuje se vždy.
 • Škola po celý den zajišťuje kvalitní stravu i dostatečný pitný režim. Dítě má možnost po celý den dodržovat pitný režim – je poskytnut velký výběr nápojů – voda, čaje, džusy, studené a teplé mléko, mléčné nápoje. Nápoje jsou podávány ke každému jídlu. Donášení vlastního pití je povoleno při sportovních a mimořádných akcí (výlety, akce školy).
 • Individuální požadavky (zdravotní důvody, které nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy) si dohodnou ZZ s vedoucí ŠJ na základě lékařského potvrzení, sepíší smlouvu s vedoucí ŠJ, kde budou seznámeni s postupem dle norem HACCP. Tato skutečnost bude oznámena ředitelce školy a vedoucí ŠJ.
 • V případě alergií dítěte na potraviny (složky potravin) je potřeba lékařského potvrzení. Povinností ZZ je informovat třídní učitelky ohledně alergií. Rodiče si sami hlídají jídelníček, kde jsou zaznamenány alergeny. Toto není povinností zaměstnanců školy.

8.2.1.  Stravné

Ceny stravného lze měnit podle vzrůstu cen potravin. Údaje o výši stravného jsou vydávány vedoucí školní jídelny, přehled výši stravného je vyvěšen na nástěnkách tříd MŠ a webových stránkách školy.

Stravné a školné se platí formou inkasa na účet: 25 00 62 04 40/2010, rodiče si zřídí souhlas k inkasu ve prospěch účtu, donesou souhlas s inkasem vedoucí školní jídelny.

Do 30. 9. daného školního roku uhradí rodiče všech nově nastupujících dětí zálohu ve výši 1.000,- Kč (jednorázově) ve prospěch účtu: 27 00 62 04 53/2010 pod daným variabilním symbolem- jméno dítěte.

Po celkovém ukončení předškolního vzdělávání dítěte bude tato částka vrácena či z ní bude stržen dluh v měsíci září nového školního roku. Je nutno brát v potaz docházku v době letních prázdnin.

Ve prospěch účtu 27 00 62 04 53/2010 – se zasílají platby týkající se – plavání, kulturních akcí, kroužků…… (vždy pod v.s. jméno dítěte).

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se ZZ jinou splatnost úhrady (vyhláška 14/2005 ve znění pozdějších předpisů - §6).

Děti s povinnou předškolní docházkou neplatí úplatu za vzdělávání.

9.     PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Mateřská škola dle §29, odst. 1-3, zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinna:

 • Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
 • Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

10. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog. pracovník převezme od ZZ nebo jím pověřené osoby, až do doby předání dítěte ZZ nebo jím pověřené osoby na základě písemného pověření.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše:

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd, nebo
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladších 3 let.

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené:

 • v odstavci a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 • v odstavci písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
 • při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
 • Pavilony budovy a horní brána MŠ se k zajištění bezpečnosti dětí uzamykají a to v době nejdéle od 8:10 do 12:00 hod. a v době od 12:45 do 14:30 hod. Kdokoliv přijde do MŠ v časovém rozmezí, kdy je budova uzamčena, může použít zvonku na pavilonech nebo zvonku správní budovy. V době uzamčení vchodu z ulice Dukelská se používá vchod z ulice U parku.
 • Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi (Směrnice o bezpečnosti a zdraví) v MŠ a zavazují se je dodržet.
 • Rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu MŠ kromě prostor určených k převlékání dětí.
 • ZZ se po vyzvednutí dítěte nezdržují v areálu MŠ déle než je nezbytně nutné a opustí areál školy.
 • Pokud ZZ využívá adaptačního programu, musí se vždy předem domluvit s pedagogickým pracovníkem ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
 • ZZ se mohou zdržovat déle v MŠ pouze s vědomím ředitelky MŠ – např. na pozvání, schůzky s rodiči, akce školy s rodiči, atd.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany zdraví a majetku MŠ je přísný zákaz vstupu cizím osobám do areálu a budovy MŠ bez vědomí ředitelky MŠ.

Je zakázáno:

 • procházet areálem MŠ – zkracování cesty,
 • je přísný zákaz vstupu cizích osob do areálu školy bez vědomí ředitelky školy z důvodů: bezpečnostních a ochrany majetku MŠ a ochrany zdraví,
 • do areálu mohou vstupovat pouze děti zapsané do MŠ, rodiče a rodinní příslušníci dětí, nebo jimi pověřené osoby, zaměstnanci MŠ,
 • výjimkou je přístup cizích osob v určeném čase na základě dohody s ředitelkou školy či akcích pořádaných pro veřejnost,
 • vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo vozidla zásobování, oprav, servisů, pracovnic MŠ Řenče – svoz obědů a zaměstnanců MŠ),
 • vjezd jiných vozidel pouze po dohodě s ředitelkou školy, ředitelka vyhodnotí důležitost potřeby vjezdu a vydá na dobu nezbytně nutnou parkovací kartu,
 • vjezdová vrata jsou otevřena od 6:00 – 15:00 hodin. Vrata slouží pro zásobování a ne jako vchod do MŠ. Povinností každého zaměstnance je po 15:00 hodině vždy po odjezdu svého auta vrata zavřít. Konečná směna zajistí uzamčení vrat.
 • vodit do areálu MŠ jakákoliv zvířata (výjimku tvoří canisterapie, akce pořádané MŠ),
 • kouřit v celém areálu MŠ, používat návykové látky.

ZZ nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ – odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách. Pedagog. pracovnice nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné předměty (ostré předměty, léky, apod.). Dále by děti neměly do MŠ nosit peníze, šperky či jiné cenné předměty, za jejich ztrátu zodpovídají ZZ.

V případě realizace zájmových kroužků zodpovídá za bezpečnost dítěte pedagogický pracovník. V případě kroužků organizovaných společnostmi/fyzickými osobami k tomu určených zodpovídají za bezpečnost dítěte tyto osoby na základě souhlasu ZZ.

11. ZDRAVÍ DĚTÍ

 • Do mateřské školy lze předávat pouze děti zdravé, které nemají příznaky žádné nemoci (teplota, rýma, kašel, zvracení, průjem), a které nejsou omezeny zraněním (zlomeniny, sešívané rány apod). Dětem v mateřské škole nelze podávat žádné léky (antibiotika, kapky do nosu, do očí, proti kašli apod). Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.
 • Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí, apod. jsou příznaky nemocí, i když nemá dítě teplotu – vzhledem k ochraně zdraví dětí, ale i personálu MŠ, má pedagog. pracovník při ranním předávání právo nepřevzít dítě a doporučit vyhledání lékařské péče. Dítě za těchto okolností bude předáno rodičům k doléčení, tak aby nedocházelo k nákaze ostatních. Výjimkou jsou alergické reakce – které jsou monitorovány lékařem a rodiče mají od lékaře potvrzení, že dítě může do kolektivu MŠ
 • Učitelka bude od zákonného zástupce požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé ke vzdělávání vždy, kdy se jednalo o infekční onemocnění (plané neštovice, pátá nemoc, infekční zánět spojivek atd.).
 • pedagog. pracovník má právo v případě příznaků nemocí požadovat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte pokud není dohody se ZZ
 • při opětovném nástupu dítěte (po delší nemoci či úrazech- vyžádání lékařské péče) do MŠ – jsou ZZ povinni přinést potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a schopné vzdělávání v MŠ
 • V případě výskytu infekčního onemocnění v MŠ jsou zákonní zástupci dítěte a ostatní rodiče neprodleně informováni učitelkou.
 • Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to bezprostředně po zjištění ZZ učitelce, která toto oznámí ředitelce školy a ostatním rodičům.
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ. Rodiče jsou povinni informovat pedagoga o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úrazy,…)
 • Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušení Školního řádu.
 • Důvodem pro nepřijetí dítěte do kolektivu je dítě se sádrou či ortézou. Dítě, kterého se týká PŠD, může mateřskou školu navštěvovat jen s písemným souhlasem rodičů (ZZ), kteří jsou obeznámeni s možností určitých rizik, kterým je dítě s ortézou, či sádrou při pobytu v dětském kolektivu vystaveno (možnost upadnutí, strčení druhým dítětem,…). Učitelka může požadovat I zprávu lékaře o možnosti pobytu v MŠ.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, …) či výskytu infekčního onemocnění včetně pedikulózy – vši dětské, jsou neprodleně informování ZZ dítěte a ostatní ZZ dětí. ZZ si nemocné dítě si musí neprodleně, v co nejkratší době vyzvednout. MŠ není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu stavebně ani personálně zařízena. V případě, že takto ZZ neučiní a dítě bude nadále setrvávat ve škole, nebere na sebe škola žádnou zodpovědnost při zhoršení stavu dítěte, pokud se nejedná o zdravotní potíže ohrožující zdraví. V tomto případě se pomoc poskytuje vždy – je informován lékař z evidenčního listu dítěte či záchranná služba. A bude se postupovat podle sdělení lékaře.
 • V případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost třídní učitelce či ředitelce školy, aby bylo možné ihned informovat ZZ ostatních dětí. Pedagogové sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti. Zbavit děti vší a hnid je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich učitelů. V případě, že dítě, které ZZ posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný OSPOD. Dítě může nastoupit do školy až po celkovém odvšivení.
 • Při hromadném výskytu vší je informován orgán ochrany veřejného zdraví - Krajská hygienická stanice Plzeň.
 • Pokud musí dítě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale či přechodně užívat léky (např. bronchiální astma, cukrovka, záchvatovitá onemocnění, enuréza, poruchy spánku, náhlé epileptické záchvaty, hypoglykémie apod.) a zdravotní stav dítěti nebrání navštěvovat kolektivní zařízení, způsob podávání příslušných léků dítěti je po dohodě mezi rodiči (zákonnými zástupci) a ředitelkou školy – příloha č. 3 „Směrnice podávání léků v MŠ“.
 • V ostatních případech učitelky dětem nepodávají žádné léky, kapky, masti, vitamíny, dýchátka, aj. Je-li dítě nedoléčené po nemoci a dětský lékař písemně povolí návštěvu dětského kolektivu, je rodič povinen oznámit dětskému lékaři, že dítě nastupuje do MŠ, kde mu léky nebudou podávány. MŠ umožní ZZ podání léků či léčebných prostředků svým dětem.
 • V případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) je povinen zákonný zástupce písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu a množství a zároveň osobně předá lék odpovědné učitelce.
 • Dítěti, jehož zdravotní stav vyžaduje dietní stravování a má potvrzení od lékaře (v souladu s vyhláškou č.107/2005 v platném znění), je možné na základě smlouvy o školním stravování dítěte s dietou a po dohodě s rodiči, podávat dítěti jídlo přinesené z domova; za výživovou hodnotu jídla zodpovídají však rodiče.

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (RTG, aj.) Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně - vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby, pokud v případě konání akce, kdy si ZZ vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky. č.64/2005 (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stal dětem na místě, které bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu a při vyzvednutí dítěte a přesunu na akci školy.

 • Děti jsou poučeny o bezpečném chování. Zápis o poučení je zaznamenán v třídní knize.
 • Pedagog. pracovnice nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, doby stravování a spánku, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází dle vyhlášky č. 410/2005, o hygienických požadavcích.
 • Děti nesmí nosit do školy peníze a věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, propagovat násilí (pistole, zapalovače), kouření, drogy a alkoholismus nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních dětí.
 • Děti mohou v den svých narozenin či svátku přinést do školky měkké bonbon, sladkost, upečený moučník ( zde zodpovědnost přejímají ZZ) není však vhodné, aby je přinášely kdykoliv a rozdávaly je ostatním dětem. Rodiče by měli kontrolovat, co si děti přinesou z domova.

12. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY (PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ)

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy se snaží řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se ZZ, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Za nedodržování a navádění dětí k těmto projevům může být dítě vyloučeno z mateřské školy. V případě povinné školní docházky je o tomto informován OSPOD.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a ZZ dětí.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

13. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Ze strany dětí:

 • Dítě je povinno respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, (např. půjčování hraček a jejich šetrné zacházení, počet dětí v hracích koutech, správné stolování, bezpečnost ve škole i na zahradě,….) Děti jsou povinny tyto pravidla dodržovat.
 • V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení situace (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. Zákonní zástupci jsou povinni se podílet na jejich řešení.

V případech poškození majetku školy většího rázu (např. rozbité okno, umyvadlo, žaluzie…atd.) podílí se na řešení vždy ZZ s ředitelkou školy – oprava či náhrada škody.

Ze strany zaměstnanců:

 • Každý pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím.
 • Je povinen šetrně nakládat a materiálovým vybavením školy, neplýtvat materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské školy, zejména na své třídě.
 • Po dobu pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Ze strany rodičů:

 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou ZZ povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady
 • V případě, že zjistí poškozené zařízení, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy
 • ZZ jsou po převzetí dítěte odpovědni za chování dětí, aby nedocházelo ke svévolnému poškozování prostor areálu MŠ a byla zajištěna bezpečnost dětí.
 • Zahrada školy není veřejné hřiště, je určena pouze pro aktivity mateřské školy. Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě je bez přítomnosti učitelky zakázán.
 • Rodiče, děti a zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla při využívání herních prvků na školní zahradě
 • V případě poškození majetku školy svévolně nebo z nedbalosti (dětmi nebo i jejich doprovodem) bude tato okolnost projednána se zákonnými zástupci, kteří budou požádáni o spolupráci a spoluúčast na odstranění vzniklé škody.
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou (převlečení dětí a předání učitelce, převzetí dětí; konzultace s učitelkami)

14. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ

Prvotní podklady pro vyřizování stížností projednává zastupující učitelka posléze ředitelka školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí dalším orgánům, viz „ Směrnice o vyřizování stížnosti“.

15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 a směrnicí školy ke GDPR.

Zákonní zástupci:

 • poskytují škole informovaný souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních a citlivých údajů o svém dítěti,
 • souhlas poskytují pro zpracování těch údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
 • souhlas poskytují na celé období vzdělávání dítěte a zákonem stanovenou dobu pro jejich zpracování a archivnictví,
 • mají právo kdykoli tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodů, právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu,
 • mají právo vědět, že osobní údaje poskytují dobrovolně, právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

Pokud zákonní zástupci pořizují audio, videozáznam při aktivitách školy, pořizují ho pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů.

Zaměstnanci školy:

 • ohlašuje bez zbytečného odkladu zaměstnavateli veškeré skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení personální a platové dokumentace,
 • zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, údaje školských poradenských zařízení o dětech a další informace, se kterými přišel do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole,
 • shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje, má je bezpečně uložené a zabezpečené před neoprávněným přístupem (uzamykatelné skříňky), neposkytuje je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává.

16. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY, ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ředitelka MŠ:

Úřední den ředitelky každé ÚTERÝ 7:30 – 11:30 a 13:00 -16:00 hodin

Dále po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

Vedoucí školní jídelny:

PO-PÁ: 7:00 – 12:00 hodin

Dále po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a v prostorách mateřské školy – šatny dětí, sborovna školy.

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.

Zákonní zástupci jsou informováni o obsahu školního řádu na informativní schůzce s rodiči na začátku školního roku a prokazatelným způsobem jsou s jeho obsahem seznámeny (podpis).

Zaměstnanci školy jsou se školním řádem prokazatelně seznámeny (podpis) na poradách a radách školy

Tento Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 29. 8. 2019 a nabývá platnost dne 1. 9. 2019

Zároveň končí účinnost Školního řádu č.j. 101/2017 ze dne 1.9.2017.

………………………………………..

Jitka Erbenová

ředitelka školy

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih

Školní řád

Č. j.:

Účinnost od: 1. 9. 2019

Spisový znak:1.3.

Skartační znak: A10

Zpracovala: Jitka Erbenová

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2019

Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2019

1.     OBSAH

 1. 1. OBSAH.. 2
 2. 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4
 3. 3. PODROBNOSTI O VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI 5

3.1.       Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program    5

3.2.       Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců. 5

3.2.1.         Práva dětí 5

3.2.2.         Povinnosti dětí 6

3.2.3.         Práva zákonných zástupců. 6

3.2.4.         Povinnosti zákonných zástupců. 7

 1. 4. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY. 9

4.1.       Práva pedagogických pracovníků. 9

4.2.       Povinnosti pedagogických pracovníků. 9

 1. 5. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM... 11

5.1.       Přijímání dětí do mateřské školy. 11

5.2.       Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, vzdělání dětí nadaných. 12

5.3.       Docházka a způsob vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání 13

5.4.       Individuální vzdělávání 14

5.5.       Ukončení předškolního vzdělávání 15

 1. 6. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY. 16

6.1.       Provoz a organizace vzdělávání v mateřské škole. 16

6.2.       Přerušení nebo omezení provozu MŠ. 16

6.3.       Vnitřní režim MŠ. 17

6.3.1.         Uspořádání dne. 18

6.3.2.         Potřeby dětí do MŠ. 18

 1. 7. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A PRO PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 20

7.1.       Účast na akcích pořádaných školou. 22

7.2.       Podmínky pro omlouvání dětí v MŠ, neúčast na výuce, uvolňování dítěte v době konání povinné školní docházky. 22

 1. 8. STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ. 25

8.1.       Platby v MŠ, pokyny pro platby školného a stravného. 25

8.1.1.         Školné. 25

8.2.       Stravování dětí 25

8.2.1.         Stravné. 25

 1. 9. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 26
 2. 10. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 27
 3. 11. ZDRAVÍ DĚTÍ 29
 4. 12. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY (PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ) 32
 5. 13. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.. 33
 6. 14. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ 34
 7. 15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.. 35
 8. 16. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY, ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. 36
 9. 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 37

2.     ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, vyhláškou č. 202/2016 Sb., O vedení dokumentace škol a školských zařízení, zákonem č. 104/1991 Sb., Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., Vyhláškou č.107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, Úmluvou o právech dítěte apod.

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

3.     PODROBNOSTI O VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI

3.1.         Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

3.2.         Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

3.2.1.  Práva dětí

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující vzdělávání podle jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, na respektování jeho individuality, která si tvoří svůj život, rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb,
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky,
 • na rozvíjení svých zájmů a nadání, na vytvoření podmínek pro rozvoj nadaných dětí,
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ, na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy, na poskytnutí pomoci v nesnázích a problémech,
 • na odpočinek, volný čas a hru, na dodržování základních psychohygienických podmínek
 • na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,
 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, účastnit se všech akcí pořádaných školou, pokud to dovolí jeho zdravotní stav,
 • na akceptování jeho vývojových specifik,
 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim při nástupu do MŠ (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup),
 • na zajištění služeb poradenských zařízení na základě platné legislativy,
 • na vytvoření optimálních podmínek v případě integrace.

Při vzdělávání mají dále děti všechna práva, která jim zaručuje Úmluva o právech dítěte, Listina základních lidských práv a svobod.

3.2.2.  Povinnosti dětí

Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, která vytváří spolu s ostatními dětmi a pedagogy
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, respektovat učitelku a ostatní zaměstnance školy,
 • šetrně zacházet s majetkem školy,
 • dodržovat základní hygienické návyky,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu, jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3.2.3.  Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupci mají právo:

 • na svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu, výsledků vzdělávání a organizace předškolního vzdělávání, být informováni o prospívání a pokrocích svého dítěte,
 • na osobní jednání s třídními učitelkami ohledně informací o svém dítěti. Toto jednání je možné po ukončení výchovně – vzdělávací práce u dětí a po předchozí dohodě s učitelkou. K tomuto slouží tzv. „Konzultační hodiny“. V nezbytných případech ihned vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí a zachování intimity a soukromí ZZ a dítěte. Konzultace s ředitelkou školy každé úterý vždy od 7,30 – 11,30 a odpoledne od 13,00 – 16,00 hodin po domluvě.
 • na ochranu osobních údajů a diskrétnost,
 • na informace o bezpečnosti a zdraví dítěte v MŠ,
 • být přítomni adaptačnímu programu vždy po domluvě s učitelkou na třídě,
 • seznámit se s ŠVP a podílet se na činnosti školy, přispívat svými náměty, nápady k obohacení vzdělávacího programu dětí, vyjadřovat se k práci školy, jídelníčku a přispívat svými nápady a názory,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkající se vzdělávání dětí,
 • na informace týkající se akcí a událostí v MŠ (nástěnky na třídách, webové stránky MŠ- www.msprestice.cz , vývěsní skříňky na vratech do MŠ),
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí,
 • zapojit se do Klubu rodičů – předkládat a obhajovat zájmy rodičů.

3.2.4.  Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek,
 • omlouvat nepřítomnost svého dítěte v souladu se školním řádem – viz odst. 7.1
 • zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do MŠ, vhodně a čistě upravené,
 • zajistit, aby se dítě s povinnou školní docházkou denně účastnilo vzdělávání od 8,00 -12,00 hodin,
 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovných problémů dítěte, otázek ohledně stravování dětí či porušení ŠŘ ze strany dětí, osobně se účastnit projednávání závažných otázek ohledně chování a jednání ZZ a porušování ŠŘ ze strany ZZ (povinnost zákonného zástupce zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy je zakotvena v § 22 odst. 3 písm. b) školského zákona),
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti (fyzickém stavu), zdravotních obtížích dítěte, infekčním onemocnění nebo jiných závažných událostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, či ohrozit zdraví ostatních dětí nebo zaměstnanců školy, do mateřské školy předávat dítě zdravé,
 • zajistit co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z mateřské školy po oznámení příznaků náhlého onemocnění,
 • upozornit učitelku na jakékoliv změny v rodině ovlivňující psychický stav dítěte,
 • zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte, vyjádření soudu - úprava styku s dítětem s ohledem na Občanský zákoník a bezpečnost dítěte,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky, číslo mobilního telefonu, který je kdykoliv dostupný pro potřeby oznámení náhlého onemocnění dítěte) –„ Změny v údajích“,
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nosí do MŠ nebezpečné a drahé předměty,

(MŠ nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození), nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ,

 • v případě poškození majetku MŠ dítětem či ZZ, případně osoby pověřené mají ZZ povinnost projednat s ředitelkou MŠ opravu či náhradu škody,
 • nahlásit změnu ve způsobu stravování a projednat tyto změny s ředitelkou MŠ a vedoucí ŠJ, doložit potvrzení od lékaře potvrzující změnu stravování z důvodu zachování zdraví dítěte,
 • uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte,
 • uhradit platby na kulturní akce ve stanoveném termínu schválené ZZ na třídních schůzkách, uhradit platby týkající plaveckého výcviku, výletu apod.,
 • nenarušovat provoz MŠ, ZZ přivádějí děti tak, aby je předali ráno do 8,00 hodin na třídu. Osobně je předávají na třídu učitelce, děti nesmí přicházet do MŠ bez doprovodu ZZ či pověřených osob. Pozdní příchody narušují provoz MŠ a práci učitelek. Děti s povinnou školní docházkou musí být na 8,00 hodinu již ve třídě,
 • sledovat nástěnky – termíny, časy chystaných akcí, atd.,
 • seznámit se a dodržovat ustanovení školního řádu MŠ a provozního řádu příslušného pracoviště školy, kam dítě dochází, respektovat ostatní dokumenty týkající se výchovně – vzdělávací práce,
 • informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče a rozvoj dítěte v součinnosti s rodinou,
 • dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ a motivovat k dodržování pravidel i své dítě,
 • účastnit se třídních schůzek,
 • ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud ukončení doporučí vprůběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

4.     PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 • ZZ se mohou informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte průběžně během roku v době určené pro příchod dítěte do MŠ a jejich předávání u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě,
 • ZZ si mohou domluvit s ředitelkou nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávající činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ZZ ke vzdělávání či jiné závažné problémy; připomínky ředitelky nebo pedagogického pracovníka, tzv. konzultační hodiny,
 • příležitost k neformálním rozhovorům o dětech poskytují i společné akce MŠ pro děti a ZZ,
 • vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat,
 • spolupráce funguje na základě partnerství,
 • Klub rodičů.

4.1.         Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • v zájmu zachování zdraví ostatních dětí i zaměstnanců nepřijmout do školy viditelně nemocné dítě,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

4.2.         Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

5.     PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

5.1.         Přijímání dětí do mateřské školy

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 • Po dohodě se zřizovatelem Městský úřad Přeštice stanoví ředitelka termín přijímacího řízení k přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ od následujícího roku (zápis do MŠ). Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
  • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyplněný evidenční list (ke stažení na www.msprestice.cz),
  • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči,
  • cizinci - platný pas a povolení k pobytu,
  • děti se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
 • Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, je možnost doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti po dohodě s ředitelkou školy.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku. Vzdělává-li se dítě v MŠ pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě – tzv. sdílené místo.
 • V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z Mateřské školy Gagarinova, a to nejvýše na dobu, po kterou mateřská škola přerušila provoz, a ZZ zažádali o umístění svého dítěte prostřednictvím ředitelky školy a to do kapacity mateřské školy.
 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě stanovených kritérií ve správním řízení, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Zveřejnění dne zápisu je na webových stránkách, vývěsných skříňkách MŠ a formou výlepu plakátu po městě.
 • Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Toto rozhodnutí vydá do 30 dnů od podání žádosti ZZ dítěte.

5.2.         Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, vzdělání dětí nadaných

Mateřská škola je povinna zajistit a respektovat individuální potřeby a možnosti integrovaných dětí na základě podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením.

Taktéž je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

S dětmi, kterým je doporučen odklad školní docházky se bude při vzdělávání vycházet z doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

5.3.         Docházka a způsob vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Dukelská 959, Přeštice, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
 • Začátek vzdělávání je stanoven v naší MŠ v rozmezí od 8,00 – 12,00 hodin. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3). V této době není povinnost děti omlouvat.
 • Povinnost omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou – viz kapitola 7.2
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Možnosti plnění předškolního vzdělávání jiným způsobem

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

5.4.         Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Při ověření doloží rodiče dítěte průběh dosavadního vzdělávání sběrným portfoliem dítěte, tzn. dětskými pracemi, pracovními listy, seznamem literatury, která byla dítěti předčítána, případně fotodokumentací aktivit a činností.

 

Úroveň znalostí z jednotlivých oblastí je stanovena na druhý týden v listopadu a náhradní termíny na druhý týden v prosinci). Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

5.5.         Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle §35, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • ZZ závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • ZZ opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,
 • na žádost zákonného zástupce,
 • pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou „Dohodu o ukončení docházky“ – formulář ke stažení na webových stránkách (s vedoucí školní jídelny MŠ dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku či úhradu nedoplatku.),
 • rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonnému zástupci, jehož dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání, vzniká povinnost platit školné a po nástupu dítěte do MŠ i stravné.

6.     PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

6.1.         Provoz a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je sedmitřídní, s celodenním provozem od 6:00 do 16:30 hodin; děti jsou do tříd rozděleny podle věku.

Od 6:00 hodin do 16:30 hodin je provoz MŠ na pavilonu: Dolní sluníčko

Od 6:30 do 15:45 hod. je výchovně-vzdělávací činnost zajištěna na pavilonech:

 • Sedmikráska
 • Dolní sluníčko
 • Horní sluníčko – výchovně vzdělávací činnost od 6:30 – 15:00 hodin, pak jsou děti převedeny na Dolní sluníčko.
 • Dolní beruška – výchovně vzdělávací činnost od 7:00 hodin
 • Horní beruška
 • Dolní zvoneček
 • Horní zvoneček

Podmínky provozu MŠ:

 • Děti přicházejí do MŠ nejdéle do 8:00 hodin, pozdní příchody narušují provoz MŠ a práci učitelek,
 • děti s povinnou školní docházkou jsou přítomny vzdělávání od 8:00 hodin na třídě, nikoliv v šatně školy,
 • pavilony a horní brána se z bezpečnostních důvodů uzamykají nejdéle od 8:10 do 12:00 hod a od 12:45 do 14:30 hod,
 • po obědě si rodiče vyzvedávají dítě v době od 12:00 do 12,30 hod, lze domluvit jiný odchod s pedagogickým pracovníkem, odpoledne od 14:30 do 16:30 hod, lze domluvit jiný odchod s pedagogickým pracovníkem,
 • doba 16:30 hodin je doba pro uzavření budovy MŠ, povinností rodiče je vyzvedávat dítě do konce provozní doby MŠ – do 16:30 hodin a opustit areál školy,
 • v případě opakovaného a bezdůvodného vyzvedávání dětí rodiči po provozní době, bude toto považováno za narušování provozu školy,
 • z důvodu provozních podmínek (v době státních svátků, školních prázdnin stanovených pro školní rok MŠMT) či organizačních důvodů lze třídy spojovat – rodiče jsou informováni o změně – cedulkou na dveřích či na nástěnkách a webových stránkách školy. Ke spojování tříd v těchto dnech dochází z důvodů ekonomického provozu MŠ,
 • v případě nepřítomnosti učitelky z důvodu nemoci, školení, seminářů jsou třídy spojovány, pokud počet dětí nepřekročí stanovený počet povolený na třídě a není možnosti jiného řešení, rodiče jsou informováni.

6.2.         Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení stanoví ředitel MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí MŠ v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejňuje ředitel MŠ nejméně 2 měsíce předem na webových stránkách MŠ, vývěsných skříňkách u vrat a v šatnách na každém pavilonu. Zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (Zákon 455/1991 Sb. „ O živnostenském podnikání) v době omezení nebo přerušení provozu.

Po dohodě s ředitelkou MŠ Gagarinova, Přeštice mohou v nutných případech v době uzavření MŠ písemnou formou (vyplnění žádosti a udělení plné moci) rodiče požádat o umístění svého dítěte v této školce prostřednictvím ředitelky MŠ Dukelská.

Provoz MŠ je zpravidla přerušen v době vánočních prázdnin po dohodě se zřizovatelem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je v odstavci 6.1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

6.3.         Vnitřní režim MŠ

Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP, který vychází z RVP PV. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do režimu jsou zařazovány aktivity, které podněcují k prožitku, experimentování, využívání plánovaných i neplánovaných situací k učení.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení, mimořádné akce). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí a na webových stránkách školy. Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Po 8:00 hodině učitelky nepřijímají žádné telefonické hovory, protože při vzdělávání nemohou být děti ani učitelky ve třídě rušeny.

Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim, pobyt venku a potřeba odpočinku. O týdenní vzdělávací nabídce jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách dětí (téma týdne, činnosti, hry, básně, písničky apod.).


6.3.1.  Uspořádání dne

6:00 – 8:00

Příchody dětí

6:00 – 9:00

Spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnosti; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh.

Hygiena, ranní svačina.

9:00 – 9:45

Dopolední vzdělávací řízená činnost pedagogickým pracovníkem (max. 20-30minut dle věku dětí). V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby se činnosti dětí přesunuly do venkovního prostředí (zahrada, terasy MŠ).

9:45 – 11:30

Příprava a pobyt venku – vycházky do okolí, turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě (délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích).

11:30 – 12:30

Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po obědě, příprava dětí k odpolednímu odpočinku.

12:30 – 14:15

Odpolední odpočinek – je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu.

14:15 – 16:30

Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů

6.3.2.  Potřeby dětí do MŠ

Do MŠ je potřeba v zájmu fyzické a psychické pohody dětí je pohodlné oblečením a obutím, aby dítě dovedlo zvládat základy sebeobsluhy.

Do třídy:

 • volné oblečení (ne rifle, kalhoty), pevné bačkory s nešpinící gumou a pokud možno ne se suchým zipem (ne! – pantofle, crocsy) – bezpečnost dětí,
 • v šatně v sáčku/igelitové tašce náhradní oblečení,
 • plastový hrníček na pitný režim, polštářek a deku na spaní, pyžamo,
 • děti si mohou po dohodě s učitelkami přinést do MŠ plyšovou hračku/maličkost, která jim připomíná rodiče (MŠ nezodpovídá za poškození či ztrátu),
 • v rámci výchovně-vzdělávacího procesu děti mohou nosit do MŠ hračky, pomůcky, knihy k tomu určené, aj. (MŠ nezodpovídá za ztrátu či poškození).

Všechny osobní věci je nutné označit značkou nebo jménem a ukládat na předem určeném místě v šatně či třídě. Za neuložené věci na místě předem určeném škola neručí!

Pobyt venku:

 • oblečení a obutí dle mikroklimatických podmínek (pláštěnka, NE deštník – bezpečnost dětí, nepromokavá obuv, gumovky, sportovní obuv – VŽDY PEVNÁ OBUV).

7.     UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A PRO PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Ranní scházení dětí je potřeba ukončit do 8:00 hod., pozdní příchody narušují provoz MŠ a výchovně-vzdělávací proces, a nedávají dětem dostatečný prostor ke hře a přípravě na výchovně-vzdělávací proces,
 • děti s povinnou školní docházkou musí ukončit scházení před 8:00 hod,
 • výjimečně lze domluvit s pedagogickým pracovníkem příchod v jiné době (nahlášení ke stravování),
 • vyzvedávání dětí:
 • po obědě 12:00 – 12:30 hodin,
 • odpoledne 14:30 – 16:30 hodin.

Po dohodě s učitelkou je možné si dítě vyzvednout mimořádně i v jiném čase podle potřeby rodičů a možností třídy. V případě, že si bude chtít ZZ vyzvednout dítě po obědě, zapisujte informaci do sešitu v šatně či osobně nahlásí učitelce. Informaci podává ZZ či pověřená osoba nikoliv dítě. Při vyzvedávání, pomůžete Vašemu dítěti, pokud v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, tím, že jej nevybízíte, nenaléháte k rychlému odchodu, ale vyčkáte trpělivě v šatně. Při vyzvedávání potřebují děti také čas na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

 • omlouvání dětí – viz kapitola 7.2
 • Dítě je rodiči do třídy předáváno učitelce verbálním způsobem tzn., že dojde k pozdravení apod. a učitelka ví, že dítě vešlo do třídy. Dítě nelze pouze doprovodit ke vchodu nebo do šatny s tím, že dojde samo. Povinností ZZ či pověřených osob je předat dítě osobně učitelce (bezpečnost dětí). V opačném případě by nenesla MŠ odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ a z MŠ samo bez doprovodu ZZ nebo jimi pověřených osob. Tato skutečnost bude nahlášen odboru péče o dítě. Jedná se o porušení ŠŘ. Provozní zaměstnanci a asistenti pedagoga nejsou odpovědni za převzetí dítěte.
 • Děti se v MŠ mohou pohybovat jen na těch místech, která jsou ujednána v domluvených pravidlech příslušné třídy.
 • Pedagog. pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od ZZ nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě, popřípadě na školní zahradě MŠ ZZ nebo pověřeným zástupcům předají. ZZ po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.
 • ZZ dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané ZZ dítěte předávají ZZ učitelkám (na formuláři MŠ ke stažení na webových stránkách MŠ – zmocnění o vyzvedávání). Zmocnění o vyzvedávání je možné doplnit o další osoby v průběhu roku s datem zápisu s tím, že oba ZZ souhlasí se zápisem jiné osoby určené k vyzvedávání. ZZ může pověřit k vyzvedávání dítěte libovolný počet osob. Pedagog může požádat o prokázání totožnosti předložením OP. Předat dítě po ústní domluvě nebo telefonické žádosti není možné. V případě vyzvedávání osobou, která zapsána na formuláři není, je nutné mít od ZZ čestné prohlášení o vyzvednutí dítěte. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno ZZ a je nepřenosné.
 • Dítě může být předáno i osobě mladší 18 let, ale jen na základě písemného pověření podepsaného ZZ (formulář MŠ). Učitelka má právo posoudit, zda je požadavek ZZ adekvátní - zdali je nezletilá osoba schopna zajistit bezpečné vyzvednutí dítěte z MŠ. Učitelka má právo po svém zvážení dítě nezletilému nevydat a žádat dostavení k vyzvednutí dítěte ZZ nebo jimi pověřenou dospělou osobu. O tomto postupu informuje učitelka neprodleně ředitelku školy.
 • Dítě nebude vydáno ZZ ani osobám pověřeným k vyzvedávání pro podezření z použití omamných návykových látek (drogy, alkohol, …). V případě konfliktu bude povolána Policie města Přeštice (§43, zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky) a informován zřizovatel a Odbor péče o dítě (§15, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí).
 • U rozvedených rodičů žádáme o předložení rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče s nabytím právní moci a číslem rozsudku (kopie bude uložena v matrice dítěte) a umožnění styku druhého ZZ s dítětem. Přílohač. 1 „ Stanovisko ČŠI k vyzvedávání dětí rozvedených rodičů““
 • V případě, kdy není určena doba styku druhého rodiče s dítětem (domluva rodičů) předloží osoba, která má dítě v péči písemné pověření o vyzvednutí druhým rodičem. V případě, kdy MŠ není obeznámena s dokumenty dosvědčující úpravu vztahů, je MŠ povinna předat dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců podle dohody o docházce dítěte do MŠ.
 • Rozhodnutí soudu je pro MŠ závazným dokumentem, který je povinna respektovat
 • V případě, že je ZZ dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání (adaptační program, návštěva lékaře,…).
 • Po vyzvednutí dítěte ZZ s dítětem již v MŠ ani na pozemku školní zahrady déle nesetrvává, nevyužívá bez vědomí pedagogického pracovníka dětská hřiště. Zahrada MŠ není veřejným hřištěm je určena pouze pro aktivity MŠ.
 • ZZ má povinnost si vyzvednout dítě v určené době do 16,30 hodin. Pokud tak neučiní, pedagog. pracovník jej telefonicky kontaktuje. Takto činí pedagog. pracovník i v případě pověřené osoby pokud není ZZ v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. V případě pozdního vyzvedávání dítěte (opakovaně) z MŠ po ukončené provozní doby bude tato skutečnost hlášena na OSPOD a zřizovateli. O opakovaných odchodech po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má MŠ povinnost informovat ZZ o tom, že se jedná o narušení provozu MŠ. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném ZZ dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.
 • V případě nevyzvednutí dítěte ZZ či pověřenou osobu nebo pověření k vyzvednutí dítěte chybí je postup následující:
 • Pedagog. pracovník vyčká 5 minut po skončení provozní doby MŠ (toto lze 3x).
 • Pokusí se ZZ/pověřenou osobu kontaktovat telefonicky.
 • Informuje ředitelku MŠ.
 • Další postup dle přílohy č. 2 – „ Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozu“
 • V případě, že ZZ či jiná pověřená osoba nebude schopna ze závažných důvodů (dopravní zácpa, nehoda, zdravotní obtíže…) zajistit včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ

(na telefonní číslo MŠ - 702 291 087, 702 291 086 či ředitelce školy 602 426 517).

7.1.         Účast na akcích pořádaných školou

 • V případě akcí pořádaných mimo areál MŠ (výlet, akce pro rodiče s dětmi,…) si ZZ vyzvednou své dítě dle instrukcí učitelek na dané třídě. Po předání dítěte učitelkou ZZ nesou plnou zodpovědnost za dítě ZZ.
 • V případě akcí pořádaných v areálu MŠ ve výchovně-vzdělávacím procesu za děti odpovídá učitelka. Po ukončení oficiálního programu (výchovně-vzdělávacího procesu) za děti přebírá
 • Odpovědnost ZZ – (brigády, opékání vuřtů, sportovní akce, soutěže,…), upřesnění je na učitelce – rodiče jsou povinni rozhodnutí učitelky, ředitelky školy respektovat.
 • V případě konání akce, kdy si ZZ vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky. č.64/2005 (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti.
 • Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu ZZ dětí prostřednictvím písemných upozornění umístěných na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, vývěsních skříňkách a na webových stránkách školy.
 • V případě nesouhlasu s účastí dítěte na konkrétní školní akci, napíší rodiče minimálně 2 dny předem Žádost o neúčasti dítěte na akci. MŠ zajistí pedagogický dozor, netýká se akcí pořádaných spolu s rodiči.
 • V případě konání akce, kdy nebude zaplacen poplatek na kulturní a jiné akce (dohoda na třídních schůzkách), bude dítě z akce vyloučeno a bude mu zajištěna pedagogická péče na jiné třídě.
 • Dítě se speciálními vzdělávacími prostředky se zúčastní akcí pořádaných MŠ, v případě nutnosti je možnost účasti ZZ či zaměstnanců školy na školním výletě, pokud to bude situace vyžadovat, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků.

7.2.         Podmínky pro omlouvání dětí v MŠ, neúčast na výuce, uvolňování dítěte v době konání povinné školní docházky

Povinná školní docházka

 • Při absenci dítěte je nutno omluvit dítě nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, informovat učitelku osobně, písemně) nebo telefonicky o příčině absence dítěte.
 • ZZ je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne písemné výzvy ředitelkou mateřské školy, která je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti je vyjádření zákonných zástupců. Při závažném záškoláctví dítěte bude spolupracováno s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
 • Neomluvenou absenci dítěte (povinná docházka) řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně, telefonicky či doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4), který může ZZ uložit pokutu.
 • Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omlouvat vždy písemně zápisem do „Omluvného listu“ ihned, nejpozději do tří dnů po návratu dítěte do školy. ZZ je povinen podepsat „Omluvný list dítěte“.
 • Pozdní příchody do MŠ jsou porušením Školního řádu, za opakovaný pozdní příchod bude následovat nahlášení na OSPOD
 • Předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před jejím započetím- uvolnit předem dítě z povinného předškolního vzdělávání na 1-2 dny je možné na základě písemné žádosti (viz vzor v příloze – na www.msprestice.cz – dokumenty ke stažení) předem známou absenci schvalují třídní učitelky).
 • Uvolnit předem dítě z povinného předškolního vzdělávání na více jak 2 dny je možné na základě písemné žádosti (viz vzor v příloze –na www.msprestice.cz – dokumenty ke stažení) Žádost předkládají ZZ nejdéle 1 týden předem třídní učitelce. Učitelka předá žádost ředitelce školy. Uvolnění je umožněno po schválení ředitelkou školy.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k absenci dítěte. V případě, že dítě není nemocné, dostaví se po vyšetření do MŠ v době určené k plnění povinné školní docházky.
 • V průběhu povinné docházky může dítě odcházet z MŠ pouze v doprovodu ZZ nebo pověřené dospělé osoby po schválení ředitelkou školy (návštěva lékaře, vyšetření…).

Nepovinná školní docházka

V případě nepřítomnosti dítěte po dobu delší než 2 týdny, je třeba informovat školu o důvodu nepřítomnosti a zaznamenat nepřítomnost do „Omluvného listu dítěte“, kde budou uvedeny důvody nepřítomnosti. ZZ je povinen podepsat „Omluvný list dítěte“.

Oznámení nepřítomnosti (povinná školní docházka/ nepovinná školní docházka) :

 • telefonicky do kanceláře školy (zápis nepřítomného dítěte na příslušný seznam) – 379 304 200 nebo 378 304 201, neomlouvat děti telefonicky třídním učitelkám z důvodu vyrušování při výchovně – vzdělávací práce,
 • písemně do sešitu v šatnách tříd určených k omlouvání dětí a vyzvedávání dětí po obědě či osobně třídnímu učiteli do 7,30 hod. toho dne vzhledem ke stravování dětí,
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne na e-mail MŠ či SMS zprávou na mobil ředitelky školy či učitelkám po jejich souhlasu zveřejnění mobilních čísel či osobně.

Učitelky evidují školní docházku své třídy a jsou povinny zjišťovat důvody nepřítomnosti – povinná docházka po 3 dnech nepřítomnosti, nepovinná docházka po 2 týdnech. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence – povinná docházka, informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje

Neomluvenou absenci dítěte (povinná docházka) řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně, telefonicky či doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4), který může ZZ uložit pokutu.

8.     STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ

8.1.         Platby v MŠ, pokyny pro platby školného a stravného

8.1.1.  Školné

Stanovení výše úplaty za vzdělávání dětí a podrobnosti ohledně osvobození nebo snížení úplaty upravuje „Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ“, která je vyvěšena na nástěnkách ve všech pavilonech MŠ a webových stránkách školy.

8.2.         Stravování dětí

 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ dohodě se ZZ způsob a rozsah stravování dítěte. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno V MŠ, stravuje se vždy.
 • Škola po celý den zajišťuje kvalitní stravu i dostatečný pitný režim. Dítě má možnost po celý den dodržovat pitný režim – je poskytnut velký výběr nápojů – voda, čaje, džusy, studené a teplé mléko, mléčné nápoje. Nápoje jsou podávány ke každému jídlu. Donášení vlastního pití je povoleno při sportovních a mimořádných akcí (výlety, akce školy).
 • Individuální požadavky (zdravotní důvody, které nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy) si dohodnou ZZ s vedoucí ŠJ na základě lékařského potvrzení, sepíší smlouvu s vedoucí ŠJ, kde budou seznámeni s postupem dle norem HACCP. Tato skutečnost bude oznámena ředitelce školy a vedoucí ŠJ.
 • V případě alergií dítěte na potraviny (složky potravin) je potřeba lékařského potvrzení. Povinností ZZ je informovat třídní učitelky ohledně alergií. Rodiče si sami hlídají jídelníček, kde jsou zaznamenány alergeny. Toto není povinností zaměstnanců školy.

8.2.1.  Stravné

Ceny stravného lze měnit podle vzrůstu cen potravin. Údaje o výši stravného jsou vydávány vedoucí školní jídelny, přehled výši stravného je vyvěšen na nástěnkách tříd MŠ a webových stránkách školy.

Stravné a školné se platí formou inkasa na účet: 25 00 62 04 40/2010, rodiče si zřídí souhlas k inkasu ve prospěch účtu, donesou souhlas s inkasem vedoucí školní jídelny.

Do 30. 9. daného školního roku uhradí rodiče všech nově nastupujících dětí zálohu ve výši 1.000,- Kč (jednorázově) ve prospěch účtu: 27 00 62 04 53/2010 pod daným variabilním symbolem- jméno dítěte.

Po celkovém ukončení předškolního vzdělávání dítěte bude tato částka vrácena či z ní bude stržen dluh v měsíci září nového školního roku. Je nutno brát v potaz docházku v době letních prázdnin.

Ve prospěch účtu 27 00 62 04 53/2010 – se zasílají platby týkající se – plavání, kulturních akcí, kroužků…… (vždy pod v.s. jméno dítěte).

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se ZZ jinou splatnost úhrady (vyhláška 14/2005 ve znění pozdějších předpisů - §6).

Děti s povinnou předškolní docházkou neplatí úplatu za vzdělávání.

9.     PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Mateřská škola dle §29, odst. 1-3, zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinna:

 • Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
 • Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

10. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog. pracovník převezme od ZZ nebo jím pověřené osoby, až do doby předání dítěte ZZ nebo jím pověřené osoby na základě písemného pověření.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše:

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

 • 20 dětí z běžných tříd, nebo
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladších 3 let.

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené:

 • v odstavci a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 • v odstavci písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
 • při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
 • Pavilony budovy a horní brána MŠ se k zajištění bezpečnosti dětí uzamykají a to v době nejdéle od 8:10 do 12:00 hod. a v době od 12:45 do 14:30 hod. Kdokoliv přijde do MŠ v časovém rozmezí, kdy je budova uzamčena, může použít zvonku na pavilonech nebo zvonku správní budovy. V době uzamčení vchodu z ulice Dukelská se používá vchod z ulice U parku.
 • Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi (Směrnice o bezpečnosti a zdraví) v MŠ a zavazují se je dodržet.
 • Rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu MŠ kromě prostor určených k převlékání dětí.
 • ZZ se po vyzvednutí dítěte nezdržují v areálu MŠ déle než je nezbytně nutné a opustí areál školy.
 • Pokud ZZ využívá adaptačního programu, musí se vždy předem domluvit s pedagogickým pracovníkem ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
 • ZZ se mohou zdržovat déle v MŠ pouze s vědomím ředitelky MŠ – např. na pozvání, schůzky s rodiči, akce školy s rodiči, atd.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany zdraví a majetku MŠ je přísný zákaz vstupu cizím osobám do areálu a budovy MŠ bez vědomí ředitelky MŠ.

Je zakázáno:

 • procházet areálem MŠ – zkracování cesty,
 • je přísný zákaz vstupu cizích osob do areálu školy bez vědomí ředitelky školy z důvodů: bezpečnostních a ochrany majetku MŠ a ochrany zdraví,
 • do areálu mohou vstupovat pouze děti zapsané do MŠ, rodiče a rodinní příslušníci dětí, nebo jimi pověřené osoby, zaměstnanci MŠ,
 • výjimkou je přístup cizích osob v určeném čase na základě dohody s ředitelkou školy či akcích pořádaných pro veřejnost,
 • vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo vozidla zásobování, oprav, servisů, pracovnic MŠ Řenče – svoz obědů a zaměstnanců MŠ),
 • vjezd jiných vozidel pouze po dohodě s ředitelkou školy, ředitelka vyhodnotí důležitost potřeby vjezdu a vydá na dobu nezbytně nutnou parkovací kartu,
 • vjezdová vrata jsou otevřena od 6:00 – 15:00 hodin. Vrata slouží pro zásobování a ne jako vchod do MŠ. Povinností každého zaměstnance je po 15:00 hodině vždy po odjezdu svého auta vrata zavřít. Konečná směna zajistí uzamčení vrat.
 • vodit do areálu MŠ jakákoliv zvířata (výjimku tvoří canisterapie, akce pořádané MŠ),
 • kouřit v celém areálu MŠ, používat návykové látky.

ZZ nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ – odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách. Pedagog. pracovnice nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné předměty (ostré předměty, léky, apod.). Dále by děti neměly do MŠ nosit peníze, šperky či jiné cenné předměty, za jejich ztrátu zodpovídají ZZ.

V případě realizace zájmových kroužků zodpovídá za bezpečnost dítěte pedagogický pracovník. V případě kroužků organizovaných společnostmi/fyzickými osobami k tomu určených zodpovídají za bezpečnost dítěte tyto osoby na základě souhlasu ZZ.

11. ZDRAVÍ DĚTÍ

 • Do mateřské školy lze předávat pouze děti zdravé, které nemají příznaky žádné nemoci (teplota, rýma, kašel, zvracení, průjem), a které nejsou omezeny zraněním (zlomeniny, sešívané rány apod). Dětem v mateřské škole nelze podávat žádné léky (antibiotika, kapky do nosu, do očí, proti kašli apod). Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.
 • Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí, apod. jsou příznaky nemocí, i když nemá dítě teplotu – vzhledem k ochraně zdraví dětí, ale i personálu MŠ, má pedagog. pracovník při ranním předávání právo nepřevzít dítě a doporučit vyhledání lékařské péče. Dítě za těchto okolností bude předáno rodičům k doléčení, tak aby nedocházelo k nákaze ostatních. Výjimkou jsou alergické reakce – které jsou monitorovány lékařem a rodiče mají od lékaře potvrzení, že dítě může do kolektivu MŠ
 • Učitelka bude od zákonného zástupce požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé ke vzdělávání vždy, kdy se jednalo o infekční onemocnění (plané neštovice, pátá nemoc, infekční zánět spojivek atd.).
 • pedagog. pracovník má právo v případě příznaků nemocí požadovat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte pokud není dohody se ZZ
 • při opětovném nástupu dítěte (po delší nemoci či úrazech- vyžádání lékařské péče) do MŠ – jsou ZZ povinni přinést potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a schopné vzdělávání v MŠ
 • V případě výskytu infekčního onemocnění v MŠ jsou zákonní zástupci dítěte a ostatní rodiče neprodleně informováni učitelkou.
 • Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to bezprostředně po zjištění ZZ učitelce, která toto oznámí ředitelce školy a ostatním rodičům.
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ. Rodiče jsou povinni informovat pedagoga o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úrazy,…)
 • Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušení Školního řádu.
 • Důvodem pro nepřijetí dítěte do kolektivu je dítě se sádrou či ortézou. Dítě, kterého se týká PŠD, může mateřskou školu navštěvovat jen s písemným souhlasem rodičů (ZZ), kteří jsou obeznámeni s možností určitých rizik, kterým je dítě s ortézou, či sádrou při pobytu v dětském kolektivu vystaveno (možnost upadnutí, strčení druhým dítětem,…). Učitelka může požadovat I zprávu lékaře o možnosti pobytu v MŠ.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, …) či výskytu infekčního onemocnění včetně pedikulózy – vši dětské, jsou neprodleně informování ZZ dítěte a ostatní ZZ dětí. ZZ si nemocné dítě si musí neprodleně, v co nejkratší době vyzvednout. MŠ není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu stavebně ani personálně zařízena. V případě, že takto ZZ neučiní a dítě bude nadále setrvávat ve škole, nebere na sebe škola žádnou zodpovědnost při zhoršení stavu dítěte, pokud se nejedná o zdravotní potíže ohrožující zdraví. V tomto případě se pomoc poskytuje vždy – je informován lékař z evidenčního listu dítěte či záchranná služba. A bude se postupovat podle sdělení lékaře.
 • V případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost třídní učitelce či ředitelce školy, aby bylo možné ihned informovat ZZ ostatních dětí. Pedagogové sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti. Zbavit děti vší a hnid je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich učitelů. V případě, že dítě, které ZZ posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný OSPOD. Dítě může nastoupit do školy až po celkovém odvšivení.
 • Při hromadném výskytu vší je informován orgán ochrany veřejného zdraví - Krajská hygienická stanice Plzeň.
 • Pokud musí dítě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale či přechodně užívat léky (např. bronchiální astma, cukrovka, záchvatovitá onemocnění, enuréza, poruchy spánku, náhlé epileptické záchvaty, hypoglykémie apod.) a zdravotní stav dítěti nebrání navštěvovat kolektivní zařízení, způsob podávání příslušných léků dítěti je po dohodě mezi rodiči (zákonnými zástupci) a ředitelkou školy – příloha č. 3 „Směrnice podávání léků v MŠ“.
 • V ostatních případech učitelky dětem nepodávají žádné léky, kapky, masti, vitamíny, dýchátka, aj. Je-li dítě nedoléčené po nemoci a dětský lékař písemně povolí návštěvu dětského kolektivu, je rodič povinen oznámit dětskému lékaři, že dítě nastupuje do MŠ, kde mu léky nebudou podávány. MŠ umožní ZZ podání léků či léčebných prostředků svým dětem.
 • V případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) je povinen zákonný zástupce písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu a množství a zároveň osobně předá lék odpovědné učitelce.
 • Dítěti, jehož zdravotní stav vyžaduje dietní stravování a má potvrzení od lékaře (v souladu s vyhláškou č.107/2005 v platném znění), je možné na základě smlouvy o školním stravování dítěte s dietou a po dohodě s rodiči, podávat dítěti jídlo přinesené z domova; za výživovou hodnotu jídla zodpovídají však rodiče.

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (RTG, aj.) Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně - vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby, pokud v případě konání akce, kdy si ZZ vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhlášky. č.64/2005 (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stal dětem na místě, které bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu a při vyzvednutí dítěte a přesunu na akci školy.

 • Děti jsou poučeny o bezpečném chování. Zápis o poučení je zaznamenán v třídní knize.
 • Pedagog. pracovnice nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, doby stravování a spánku, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází dle vyhlášky č. 410/2005, o hygienických požadavcích.
 • Děti nesmí nosit do školy peníze a věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, propagovat násilí (pistole, zapalovače), kouření, drogy a alkoholismus nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních dětí.
 • Děti mohou v den svých narozenin či svátku přinést do školky měkké bonbon, sladkost, upečený moučník ( zde zodpovědnost přejímají ZZ) není však vhodné, aby je přinášely kdykoliv a rozdávaly je ostatním dětem. Rodiče by měli kontrolovat, co si děti přinesou z domova.

12. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY (PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ)

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy se snaží řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se ZZ, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Za nedodržování a navádění dětí k těmto projevům může být dítě vyloučeno z mateřské školy. V případě povinné školní docházky je o tomto informován OSPOD.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a ZZ dětí.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

13. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Ze strany dětí:

 • Dítě je povinno respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, (např. půjčování hraček a jejich šetrné zacházení, počet dětí v hracích koutech, správné stolování, bezpečnost ve škole i na zahradě,….) Děti jsou povinny tyto pravidla dodržovat.
 • V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení situace (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. Zákonní zástupci jsou povinni se podílet na jejich řešení.

V případech poškození majetku školy většího rázu (např. rozbité okno, umyvadlo, žaluzie…atd.) podílí se na řešení vždy ZZ s ředitelkou školy – oprava či náhrada škody.

Ze strany zaměstnanců:

 • Každý pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím.
 • Je povinen šetrně nakládat a materiálovým vybavením školy, neplýtvat materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské školy, zejména na své třídě.
 • Po dobu pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Ze strany rodičů:

 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou ZZ povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady
 • V případě, že zjistí poškozené zařízení, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy
 • ZZ jsou po převzetí dítěte odpovědni za chování dětí, aby nedocházelo ke svévolnému poškozování prostor areálu MŠ a byla zajištěna bezpečnost dětí.
 • Zahrada školy není veřejné hřiště, je určena pouze pro aktivity mateřské školy. Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě je bez přítomnosti učitelky zakázán.
 • Rodiče, děti a zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla při využívání herních prvků na školní zahradě
 • V případě poškození majetku školy svévolně nebo z nedbalosti (dětmi nebo i jejich doprovodem) bude tato okolnost projednána se zákonnými zástupci, kteří budou požádáni o spolupráci a spoluúčast na odstranění vzniklé škody.
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou (převlečení dětí a předání učitelce, převzetí dětí; konzultace s učitelkami)

14. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ

Prvotní podklady pro vyřizování stížností projednává zastupující učitelka posléze ředitelka školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí dalším orgánům, viz „ Směrnice o vyřizování stížnosti“.

15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 a směrnicí školy ke GDPR.

Zákonní zástupci:

 • poskytují škole informovaný souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních a citlivých údajů o svém dítěti,
 • souhlas poskytují pro zpracování těch údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
 • souhlas poskytují na celé období vzdělávání dítěte a zákonem stanovenou dobu pro jejich zpracování a archivnictví,
 • mají právo kdykoli tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodů, právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu,
 • mají právo vědět, že osobní údaje poskytují dobrovolně, právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

Pokud zákonní zástupci pořizují audio, videozáznam při aktivitách školy, pořizují ho pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů.

Zaměstnanci školy:

 • ohlašuje bez zbytečného odkladu zaměstnavateli veškeré skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení personální a platové dokumentace,
 • zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje dětí a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, údaje školských poradenských zařízení o dětech a další informace, se kterými přišel do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole,
 • shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje, má je bezpečně uložené a zabezpečené před neoprávněným přístupem (uzamykatelné skříňky), neposkytuje je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává.

16. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY, ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ředitelka MŠ:

Úřední den ředitelky každé ÚTERÝ 7:30 – 11:30 a 13:00 -16:00 hodin

Dále po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

Vedoucí školní jídelny:

PO-PÁ: 7:00 – 12:00 hodin

Dále po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a v prostorách mateřské školy – šatny dětí, sborovna školy.

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.

Zákonní zástupci jsou informováni o obsahu školního řádu na informativní schůzce s rodiči na začátku školního roku a prokazatelným způsobem jsou s jeho obsahem seznámeny (podpis).

Zaměstnanci školy jsou se školním řádem prokazatelně seznámeny (podpis) na poradách a radách školy

Tento Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 29. 8. 2019 a nabývá platnost dne 1. 9. 2019

Zároveň končí účinnost Školního řádu č.j. 101/2017 ze dne 1.9.2017.

………………………………………..

Jitka Erbenová

ředitelka školy