Mateřská škola Přeštice Dukelská

Zápis do MŠ

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

Č. j. 015/2019                                                                               V Přešticích dne 10.4.2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., ( Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku    ( do 31.8.2019) do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné ( § 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je,aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo mělo doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Tato podmínka se nevztahuje na děti, které jsou přijímány

k povinnému předškolnímu vzdělávání.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření dle kritérií školy.

V případě zažádání o individuální vzdělávání u dětí s povinnou předškolní docházkou zákonní zástupci/ rodiče přinesou vyplněnou žádost o individuální vzdělávání.

K zápisu pro školní rok 2019/2020 stanovila ředitelka školy tato kritéria :

( Obecně závazná vyhláška č.4/2016 města Přeštice pro školský obvod

Mateřské školy Přeštice,Dukelská 959, okres Plzeň- jih

tvoří území města Přeštice a místních částí Žerovice a Zastávka)

  1. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu MŠ Přeštice, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. do 31.8.2019 dosáhnou 5 let věku a děti starších 6 let věku s povoleným odkladem školní docházky,

  2. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu MŠ Přeštice , které nejpozději k 31.8.2019 dosáhnou 4 let věku,

  3. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu MŠ Přeštice,které nejpozději k 31.8.2019 dosáhnou 3 let věku,

  4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu MŠ Přeštice, které nejpozději od 1.9.2019 do 31.12.2019 dosáhnou  3 let věku,

  5. Sourozenci dětí, které již navštěvují školu a budou ji navštěvovat i po 1.9.2019, podle kritérií 1-4,          

  6. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) mimo spádový obvod MŠ Přeštice - upřednostněny budou děti z místních částí Skočice, která je příslušná k městu  Přeštice, nadále děti z jiných spádových obvodů podle kritérií   1- 4,

  7. Ve výjimečných případech budou přijaty děti, které dovrší 3 let věku od 1.1.2020 s trvalým pobytem( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu MŠ Přeštice, nadále děti z  místních částí Skočice a děti z jiných spádových obvodů a to v pořadí podle data narození, tj. od nejstarších k nejmladším, do výše kapacity školy a za předpokladu, že budou schopny plnit školní vzdělávací program a samostaně zvládat úkony sebeobsluhy.                                 

Podle těchto kritérií 1-7 se bude řídit ředitelka MŠ při rozhodování o přijetídítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy. Při rozhodování o přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti.Při shodném splnění kritérií bude upřednostněno starší dítě před mladším.

Jitka Erbenová, ředitelka MŠ