Mateřská škola Přeštice Dukelská

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční

dne 5.5.2020 od 8,00 - 17,00 hodin v ředitelně školy dle rezervačního systému..

K zápisu přineste :

- rodný list dítěte , v případě cizinců i pas  či jiný průkaz totožnosti, kde bude patrné povolení k pobytu - kopie

- řádně vyplněnou žádost o přijetí - přijetí je k 1.9.2020 ,

-evidenční list dítěte, kde je potvrzení o očkování, očkování se netýká dětí s povinnou školní docházkou. V případě, že dítě nebylo řádně naočkováno, musí rodič kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování z důvodu kontraindikace. Vedle doložení dokladu o očkování ( očkovací průkaz - kopie) nemusí rodič pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné vyjádření nebo potvrzení od lékaře

-kartičku pojišťovny - kopie

-přihlášku ke stravování

-vyjádření pedagogicko- psychologické poradny či SPC u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

-průkaz totožnosti rodičů, pěstounů....- kopie

-u dětí, které nebudou zastupováni ZZ podepsané oprávnění - čestné prohlášení od ZZ o osobách, které je v řízení budou zastupovat - jméno a příjmení zástupce a trvalý pobyt zástupce - kopie

-u cizinců nájemní smlouvu s pobytem v Přešticích či ve spadových oblastech Přeštice - Zastávka, Žerovice - kopie

-u rozvedených rodičů - nabytí právní moci - vyjádření soudu, komu je dítě svěřeno do péče a jak je upraven styk s druhým rodičem - kopie

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 - 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá právní nárok na přijetí do MŠ.Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

Mateřská škola Přeštice Dukelská 959 je spádovou oblastí pro celé území města Přeštice, Přeštice - Zastávka, Žerovice.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Rodič musí i tak dítě přihlásit k zápisu o individuálním vzdělávání a žádost o tomto vzdělávání musí předložit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Dokumenty - žádost o přijetí, evidenční list, přihláška ke stravování jasou na stránkách MŠ - dokumenty - dokumenty ke stažení .

 

Osobně si lze dokumenty vyzvednout v ředitelně MŠ

dne 21.4.2020 a 28.4.2020

vždy od 8,00 - 14,00 hodin nebo po telefonické dohodě.