Mateřská škola Přeštice Dukelská

Zápis do MŠ

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

Č. j. 017/2018                                                                           V Přešticích dne 16.4.2018

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., ( Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku    ( do 31.8.2017) do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné ( § 34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je,aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo mělo doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Tato podmínka se nevztahuje na děti, které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠrozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- osychologické poradnyči speciálně pedagogického centra příslušného zaměření dle kritérií školy.

K zápisu pro školní rok 2018/2019 stanovila ředitelka školy tato kritéria :

( Obecně závazná vyhláška č.4/2016 města Přeštice pro školský obvod Mateřské školy Přeštice,

Dukelská 959, okres Plzeň- jih tvoří území města Přeštice a místních částí Žerovice a Zastávka)

  1. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém ( školském) obvodu MŠ Přeštice, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. do 31.8.2018 dosáhnou 5 let věku a děti starších 6 let věku s povoleným odkladem školní docházky,

  2. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém ( školském) obvodu MŠ Přeštice , které nejpozději k 31.8.2018 dosáhnou 4 let věku,

  3. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém( školském) obvodu MŠ Přeštice,které nejpozději k 31.8.2018 dosáhnou 3 let věku,

  4. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu ) ve spádovém ( školském) obvodu MŠ Přeštice, které nejpozději od 1.9.2018 do 31.12.2018 dosáhnou 3 let věku,

  5. Sourozenci dětí, které již navštěvují školu a budou ji navštěvovat i po 1.9.2018, podle kritérií 1-4,          

  6. Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod MŠ Přeštice -upřednostněny budou děti z místních částí Skočice, která je příslušná k městu  Přeštice, nadále děti z jiných spádových ( školských) obvodů podle kritérií 1- 4,

  7. Ve výjimečných případech budou přijaty děti, které dovrší 3 let věku od 1.1.2019 s trvalým pobytem( v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém ( školském) obvodu MŠ Přeštice, nadále děti z  místních částí Skočice a děti z jiných spádových (školských) obvodů a to v pořadí podle data narození, tj. od nejstarších k nejmladším, do výše kapacity školy a za předpokladu, že budou schopny plnit školní vzdělávací program a samostaně zvládat úkony sebeobsluhy.                                 

Podle těchto kritérií 1-7 se bude při rozhodování o přijetídítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy. Při rozhodování o přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti.Při shodném splnění kritérií bude upřednostněno starší dítě před mladším.

Jitka Erbenová, ředitelka MŠ