Mateřská škola Přeštice Dukelská

Zpracování osobních údajů

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ARADY (EU) 2016/679 zedne 27.dubna 2016oochraně fyzických osob vsouvislosti sezpracováním osobních údajů aovolném pohybu těchto údajů aozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení oochraně osobních údajů) apoučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

 Mateřská škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Dukelská 959
334 01 Přeštice
IČ: 491819939
Telefon: 379 304 200, 379 304 201, ředitelka MŠ 602 426 517
ID DS : zcxxh7d
e- mail :Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence vykonává Ing. Jan Gubáš, ze společnosti Catania Group s.r.o., se sídlem Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

IČ: 28253591
Telefon: 733 187 073
ID DS : metu6xs
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

IV. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje za účelem výkonu svých agend.

Přehled agend je uvedený níže. U každé agendy je také uvedený právní důvod zpracování osobních údajů.

Evidence žáka v MŠ
- zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon);
- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Evidence zaměstnance
- zákon 262/2006 ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce);
- zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Školní jídelna - zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon)

Dalšími právními důvody školy pro zpracovávání osobních údajů jsou plnění smlouvy, oprávněný zájem, souhlas se zpracováním osobních údajů.

 Účel zpracování osobních údajů

 • Přijímání dítěte k předškolnímu  vzdělávání (zpracování přihlášky, evidenční list, rozhodnutí o přijetí x nepřijetí, přerušení)
 • Evidence žáka ve školní matrice
 • Export dat ze školní matriky pro MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány
 • Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 • Uchovávání zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole
 • Evidence úrazů v knize úrazů
 • Vedení záznamů v třídní knize
 • Vydání výzvy, předvolání, předvedení, rozhodnutí školy k podaným žádostem žáka
 • Výstupy osobních údajů a informací o průběhu vzdělávání v informačních systémech školy
 • Příprava a organizace školní akce, soutěže, výstavy
 • Evidence docházky dítěte
 • Webová prezentace školy – zpravodajství z činnosti školy
 • Doklad o seznámení se školním řádem, předpisy
 • Záznam o hodnocení dítěte – portfolio dítěte
 • Plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů
 • Evidence o plnění platebních povinností

Pro výše uvedené účely je poskytnutí osobních údajů dítěte resp. zákonných zástupců povinné a nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce (např. školní matrika), pro splnění veřejného zájmu či výkon veřejné moci Správcem a pro účely oprávněných zájmů Správce nebo dotčené osoby (např. kamerový systém) či pro ochranu životně důležitých zájmů dítěte nebo jiné osoby. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné vzdělávání dětem poskytovat.

Správce dále zpracovává osobní údaje dětí či jejich zákonných zástupců, které nejsou nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo právních povinností, veřejného zájmu či oprávněných zájmů Správce. Tyto údaje zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, jsou to zejména: 

 1. pro pořizování a zveřejňování údajů, fotografii, videozáznamů v propagačních materiálech školy, včetně webu, nástěnek, novin, časopisu Dukeláček, pro prezentaci fotografií v kronikách školy...
 2. pro pořizování fotografií a videozáznamů pro propagaci MŠ v jiných propagačních materiálech – ( např. kulturní a umělecké akce, akce složek ochrany , výcvik psů, účely k dokumentaci medinauta...)

Dále:

 • kontaktní údaje potencionálních zájemců o vzdělávání
 • záznamy o chování na webových stránkách školy

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu platnosti tohoto souhlasu. Souhlas subjektu údajů zůstává v platnosti po dobu vzdělávání žáka na MŠ Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň – jih, pokud není stanoveno déle nebo do doby, dokud souhlas subjekt údajů neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních povinností.

V. Oprávněné zájmy správce

Mezi oprávněné zájmy školy patří:

* vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce,
* zpracovávat osobní údaje subjektů pro následné uzavření smluvního vztahu,
* pro případ, že chcete být od školy o něčem informováni, je oprávněným zájmem školy zpracovávat vaše kontaktní údaje.

VI. Kategorie subjektů údajů

 • stávající děti,
 • bývalé děti,
 • zákonní zástupci,
 • stávající zaměstnanci,
 • bývalí zaměstnanci,
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci,
 • uchazeči o zaměstnání

VII. Kategorie osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje, i zvláštní osobní údaje. Podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích je uveden níže.

Informace získány od člověka, kterého se týkají

 • Dítě - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, státní občanství, mateřský jazyk, zdravotní pojišťovna, specifické vzdělávací potřeby, hodnocení výchovně - vzdělávacího procesu, diagnóza (v případě IVP), stupeň podpůrných opatření, údaje obsažené v doporučení vydaném školským poradenským zařízením, závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, údaj o dětském lékaři - jméno, příjmení, adresa ordinace a telefonní číslo do ordinace, zdravotní potíže mající vliv na průběh vzdělávání, údaje o očkování, alergiích, údaje o předchozím vzdělání, údaje o probíhajícím vzdělání, výsledky vzdělávání, výchovná opatření a hodnocení chování, údaje o docházce a jiné obdobné informace, údaje o odkladu školní docházky, údaje týkající se rozvedených rodičů, údaje o pěstounech
 • Zákonní zástupci - jméno, příjmení, bydliště, telefonický kontakt, případně adresa zaměstnavatele a telefonní kontakt do zaměstnání (v případě nutnosti informovat především o zdravotním stavu dítěte), e-mail (v případě potřeby aktuálně informovat o dění ve škole a jiné obdobné informace potřebné k vyzvedávání dítěte).
 • Zaměstnanec – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, rodinný stav, telefonní kontakt, zdravotní pojišťovna, dosažená vzdělání, nejvyšší dosažené vzdělán – kopii vysvědčení ukončeného nejvyššího vzdělání, výpis z rejstříku trestů, délka praxe na konkrétní pracovní pozici, délka pracovní neschopnosti, délka ošetřování člena rodiny, délka rodičovské dovolené, délka otcovské dovolené, počet dětí a rodná čísla dětí (pro potřeby daňového přiznání), číslo bankovního účtu, zdravotní způsobilost či omezení pro výkon povolání.

VIII. Příjemci osobních údajů

Příjemce osobních údajů rozlišuje Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, Přeštice 334 01, příspěvkové organizace na interní a externí.

U interních příjemců osobních údajů se jedná o jednotlivé zaměstnance mateřské školy. Osobní údaje dětí (resp. zákonných zástupců) mohou být předávány dalším příjemcům. V rámci plnění svých zákonných povinností předává Správce osobní údaje úřadům a správním orgánům stanoveným platnými právními předpisy

U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, poradny, agentury a další subjekty.

Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

 • V průběhu vzdělávání dítěte může též Správce předat osobní údaje dítěte organizátorovi soutěže, firmě poskytující dopravu, apod. S těmito příjemci osobních údajů je za účelem ochrany osobních údajů uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů poskytující dostatečné záruky ochrany osobních údajů, s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Příjemci osobních údajů jsou společnosti se sídlem na území České republiky, výjimečně pak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v tzv. bezpečných státech. K předání a zpracování osobních údajů mimo území Evropské unie a tzv. bezpečných států nedochází.
 • MŠMT, OSPOD, PPP, SPC, PČR, MP ČR, KHS, ČŠI, Krajský úřad, Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, zřizovatel školy, Česká pojišťovna, bankovní ústav školy, zdravotní pojišťovny zaměstnanců, exekutorská komora, jiné školy (v případě přestupu dítěte).

IX. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

X. Doba uložení osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

XI. Další práva subjektů údajů a povinnosti správce

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům - tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny na webových stránkách školy.

XIII. Formuláře pro uplatňování práv

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A FORMULÁŘE PRO UPLATNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁV

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“) můžete kdykoliv uplatnit svá práva podle článků 15 až 22 GDPR. Svá práva můžete uplatnit na základě jednotlivých formulářů uvedených níže. Tyto formuláře můžete vyplnit a předat nám je osobně v našich úředních hodinách nebo vyplnit a zaslat stanoveným způsobem prostřednictvím datové schránky, provozovatele poštovních služeb nebo e-mailovou zprávou.

Naše organizace Vás bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje o vyřízení Vaší žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž budete ze strany naší organizace informován/a, včetně důvodů prodloužení lhůty. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, bude Vás naše organizace informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

 FORMULÁŘŮM PRO UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Formulář pro uplatnění práva na přístup k osobním údajům
 • Formulář pro uplatnění práva na opravu osobních údajů
 • Formulář pro uplatnění práva na výmaz osobních údajů
 • Formulář pro uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů
 • Formulář pro uplatnění práva na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
 • Formulář pro uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů
 • Formulář pro uplatnění práva podat námitku proti zpracování osobních údajů
 • Formulář pro uplatnění práva požadovat o lidský zásah proti automatizovanému rozhodování

Svoji žádost nám můžete doručit těmito způsoby:

 • datovou schránkou: ID datové schránky: zcxxh7d,
 • e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu: MŠ Přeštice, Dukelská 959, Přeštice 334 01
 • osobním vyplněním formuláře žádosti v sídle naší organizace (MŠ Přeštice, Dukelská 959, Přeštice 334 01) v úředních hodinách po Vaší předchozí identifikaci a předem domluvené schůzce.

LHŮTA PRO ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST

Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž Vás případně budeme informovat, a to včetně důvodů prodloužení. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, budeme Vás informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

O výsledku projednání Vaší žádosti Vás vždy informujeme.

POPLATEK

Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně. Vyhodnotíme-li Vaši žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, máme právo žádost odmítnout, nebo za její vyřízení požadovat přiměřený administrativní poplatek. Před případným vyměřením poplatku Vás vyrozumíme o jeho výši a požádáme Vás o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

INFORMACE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

Identifikace žadatele

 Jelikož naše organizace nakládá rovněž s citlivými osobními údaji, vyžadujeme z tohoto důvodu při podání listinné žádosti úředně ověřený podpis žadatele, v případě elektronicky podávané žádosti uznávaný elektronický podpis nebo doložení kopie dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu, rodného listu). Je-li žádost podávána v listinné podobě v sídle naší organizace, je pověřený zaměstnanec naší organizace povinen ověřit Vaše identifikační údaje náhledem na Vámi předložený osobní doklad.

Zástupce žadatele

V případě, že je žadatel při podání žádosti zastoupen, musí zástupce žadatele předložit plnou moc nebo jiný doklad, na němž jsou uvedeny veškeré povinné identifikační údaje žadatele dle formuláře žádosti.

Forma komunikace

Pokud sami nezvolíte preferovanou formu komunikace (emailem/datovou zprávou/dopisem/telefonicky), bude odpověď na Vaši žádost zaslána na Vaši kontaktní nebo trvalou adresu (s výjimkou případů, kdy nám byla Vaše žádost zaslána e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky, kdy bude zodpovězena stejnou cestou).

Žadatel, který podal žádost v sídle naší organizace, a tudíž jeho identita byla ověřena již při podání žádosti, může již pro další komunikaci s naší organizací zvolit e-mail bez certifikovaného podpisu (na rozdíl od žadatele, který žádost zaslal přímo prostřednictvím e-mailové zprávy).

Stručná charakteristika jednotlivých práv

Pro přehlednost si dovolujeme níže ve stručnosti charakterizovat Vaše jednotlivá práva, která můžete uplatnit prostřednictvím formulářů.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 3. Zpracování je protiprávní;
 4. Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:

 1. Popíráte přesnost osobních údajů;
 2. Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť nám zakazuje výmaz osobních údajů); nebo
 4. Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování neprodleně zrušíme.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy, splnění naší právní povinnosti, ochranu našich důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, jste oprávněn/a kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:

 1. zpracování osobních údajů provádíme automatizovaně;

a zároveň

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, kdy důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Po obdržení Vaší námitky bezodkladně omezíme zpracování Vašich osobních údajů pouze na zpracování za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ledaže usoudíme, že Vaše žádost je zjevně neodůvodněná, nepřiměřená nebo nepodaná subjektem údajů, a tudíž ji odmítneme. Pokud Vaši žádost neposoudíme jako zjevně neodůvodněnou nebo nepřiměřenou a zároveň bude podaná Vámi jako subjektem údajů, zahájíme věcné posouzení Vaší námitky, v jehož rámci se budeme zabývat otázkou, zda naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy a svobodami. O výsledku vyřízení námitky Vás informujeme.

PRÁVO POŽÁDAT O LIDSKÝ ZÁSAH PROTI AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ

Obsahem tohoto práva je Vaše možnost v případě provádění rozhodování uskutečňovaného výlučně na základě automatizovaného zpracování požádat o lidský přezkum takto učiněného rozhodnutí. K automatizovanému rozhodování však dochází pouze v případě, kdy jste byl/a naší organizací předem poučen, že bude k takovému rozhodování docházet.

Ověřit podpis lze například na kontaktních místech Czech Point, u notářů, advokátů, krajských, obecních a městských úřadů, ale také na zastupitelských úřadech (velvyslanectvích) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci. 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

XIV. Cookies

Webová stánka využívá cookies výhradně pro zajištění správné funkčnosti webu. Tyto cookies se nikomu nepředávají ani se nevyužívají pro sledovací, analytické ani jiné účely.